Chronologiczne zestawienie naszych przedsięwzięć i realizowanych projektów finansowanych ze środków własnych, samorządowych, Unii Europejskiej

01.09.2020-31.10.2021 r -lider projektu „Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. lubuskim” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” oraz Związek Organizacji Pomocowych, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

01.01.2020-31.08.2021 -lider projektu "CIS jako perspektywa zmiany" - realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, podziałanie 7.4.1, objęcie wsparciem 150 UP zagrożonych wykluczeniem społecznym,

01.06.2019-28.02.2021 - lider projektu " Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie",realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, działanie 7.5 - objęcie wsparciem  111 UP,

01.09.2019 -31.08.2020 -projekt ponadnarodowy z partnerem niemieckim "Dobre praktyki Homini w Świebodzinie",  w zakresie rozwoju usług społecznych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych,

01.09.2019 -31.08.2021-projekt .„Lubuskie młodzieżą silne!” w ramach   działania 1.4   Młodzież solidarna w działaniu, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków własnych stowarzyszenia.Przedmiotem projektu jest zdobywanie i doskonalenie  przez osoby młode do 29 r. życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

2019-04-01- 2020-09-30-partner w projekcie "Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa  lubuskiego", celem jest utworzenie 4 Klubów Seniora dla 90 osób niesamodzielnych , w tym 1 Klub Seniora w Świebodzinie dla 20 osób,"

1.11.2018 - 31.10.2020-realizacja projektu międzynarodowego "By Forest Education" w ramach programu Erasmus Plus, z partnerami z Włoch, Rumunii i Francji. Wsparciem objętych 200 osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


01.04.2018 - 31.07.2019 - partner w projekcie "Wnuczęta w dobrych rękach" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie.
Obszar wsparcia: Powiat Strzelce Krajeńskie, Powiat Świebodzin, Powiat Żagań.

01-02-2018 - 30.06.2019–partner w projekcie „CIS jako szansa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

01.11.2017 - 30.11.2018–„I ty możesz być aktywny zawodowo”, Aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie pod tytułem "Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim". Realizacja zadania Publicznego Powiatu Świebodzińskiego.

10.08.2017 - 30.09.2017–„Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego”,
Realizacja zadania publicznego Zarządu Województwa Lubuskiego.

01.02.2017 - 31.12.2018 –partner w projekcie „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

01.11.2017 - 31.12.2017 –„Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego -część II”, Realizacja zadania publicznego Zarządu Województwa Lubuskiego.

Czerwiec 2016-Grudzień 2016–Partnerski projekt z dotacji w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

Styczeń 2016 - Styczeń 2018- ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS ów na terenie woj. Lubuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS , RPO – Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.1.

Kwiecień 2014- Powołanie CIS dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Maj 2013 - Listopad 2013 -wraz z partnerem litewskim Stowarzyszeniem mieszkańców miasta Nemenczyn, realizujemy projekt „Rowerem przez historię”, w terminie od 01.05.2013 roku do 30.11.2013 roku , zadanie publiczne Zarządu Województwa Lubuskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Przyjazd do Polski grupy 14 osób z Litwy ( 13-16 lat).

2012- Projekt MSZ „Lubusko-wileńska spartakiada” -aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży.

2012- Projekt współpracy z Rosją i Białorusią „Globtrotter międzynarodowe agencje turystyczne”- założenie
przez młodzież symulacyjnych biur podróży i zdobycie umiejętności: przedsiębiorczości, inicjatywy, kreatywności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i bogactwa środowiska naturalnego.

Sierpień 2012 - Lipiec 2014realizacja projektu ponadnarodowego z 11 partnerami w Europie w ramach programu Grundtvig – projekt dla osób dorosłych, pochodzących z małych miejscowości, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grudzień 2011- wizyta zespołu tanecznego organizacji Poloniczka z Mińska - 40 osób ( 18-25 lat).

Grudzień 2011- wizyta przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi w Świebodzinie–podpisanie umowy współpracy. 20 osób ( 18-25 lat)

Listopad 2011- wyjazd młodzieży do Izraela-22 osoby (16-20 lat))zajęcia muzyczne, plastyczne, kulturowe, językowe, wycieczki edukacyjne. Współpraca z Gminą Trzciel, Świebodzin, Sulechów.

Lipiec 2011- Współpraca kulturalno-edukacyjna ze szkołą w Izraelu-pobyt w Polsce grupy 20 osób ( 15-18 lat)-zajęcia plastyczne, techniczne, praktyczne, muzyczne, wycieczki edukacyjne. Współpraca z Gminą Trzciel, Świebodzin, Sulechów.

Czerwiec 2011- przyjazd 40 osób ( 18-26 lat) z organizacji „Poloniczka” z Mińska. Program dotyczy wymiany kulturowej.

Maj 2011- nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową w Obwodzie Wołogodzkim w Rosji, w Obwodzie Homelskim na Białorusi.

Marzec 2011- przyjazd 20 osób( 22-25 lat) z organizacji „Poloniczka” z Mińska. Warsztaty pisania projektów.

Luty 2011- wyjazd młodzieży -12 osób -do Londynu-wycieczka edukacyjna - kultura, sztuka, języka angielski.

Lipiec 2009, 2010 - targi aktywności społecznej.

Kwiecień 2009 – przyjazd do Polski 40 osób z Mińska ( szkoła podstawowa, gimnazjum) współpraca ze szkołą nr 69 w Mińsku - zajęcia: plastyczne, sportowe, wycieczki edukacyjne .Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

01 Luty 2009 -30.06.2009 Współpraca młodzieży w ramach realizacji projektu: Brójeckie koziołki na Białorusi ( Polska-Białoruś). Program :Młodzież w działaniu. Wyjazd do Mińska 35 osób w wieku 16-20 lat. Realizacja projektu z Polonią białoruską.

24 październik 2008 Targi aktywności społecznej -warsztaty plastyczne dla młodzieży

01 lipiec 2008-30 maj 2009 Współpraca młodzieży w ramach projektu Salem Alejkum In Europe - program: Młodzież w działaniu ( Polska –Anglia) metody wyszukiwania, przetwarzania oraz upowszechniania informacji przy użyciu technik informatycznych, nauka angielskiego-warsztaty dotyczące kultury, sztuki, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - konkurs plastyczny. Przełamywanie stereotypów dotyczących muzułmanów.

15.09.2007 udział w targach aktywności społecznej w Słubicach.

01.07.2007-30.10.2007 Współpraca młodzieży w ramach projektu „Komunikacja poprzez sztukę 2” program: Młodzież w działaniu ( Polska-Anglia ). Wyjazd do Anglii grupy 35 osób w wieku 17-24 lata. Realizacja projektu artystycznego.

01.09.2006-19.11.2006 Współpraca młodzieży w ramach projektu „Komunikacja poprzez sztukę 1”. Program:Młodzież w działaniu ,( Polska-Anglia ).Przyjazd do Polski grupy 35 osób w wieku 17-24 lata .Realizacja projektu artystycznego