Zapraszamy do złożenia wniosku

1.Zapoznaj się z regulaminem:

2.Zapoznaj się z kartą oceny formalnej

3.Zapoznaj się z kartą oceny merytorycznej

4.Zapoznaj się z regulaminem oceny wniosków

5.Zapoznaj się z wzorem umowy

6.Powołaj grupę nieformalną

6.Złóż wniosek o dofinansowanie:

7.Po ocenie formalnej i merytorycznej opublikujemy listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

8.Następnie wyślemy wzór umowy, który należy wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać i wraz z załącznikami odesłać na wskazany adres operatora.

9. Oświadczenia grantobiorcy do pobrania:

10. Zapoznaj się z formularzem sprawozdania: