1. Klub Młodzieżowy -Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie – cz.2

Projekt "Klub Młodzieżowy -Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie - cz.2" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" od 1.06.2024 r. do 31.12.2024 r. , współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji....

2. Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

W okresie od 1.03.2024-31.12.2024r. realizujemy zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2024...

3. Wzrost integracji w środowisku osób niepełnosprawnych

Celem głównym realizowanego zadania jest  wzrost  integracji w środowisku osób niepełnosprawnych z Powiatu Świebodzińskiego  poprzez świadczenie usług integracyjnych  w Domu Dziennego Pobytu Homini dla 15 osób z niepełnosprawnościami w okresie od  01-06-2024 r. do 30-06-2024r....

4. Finanse dla Wszystkich: Zarządzanie Budżetem i Odpowiedzialność

Założeniem projektu jest zwiększenie finansowej świadomości i umiejętności zarządzania budżetem oraz wzmocnienie uczestnictwa w społeczności lokalnej u 30 osób zagrożonych wykluczeniem finansowym z powiatu świebodzińskiego. ...

5. The Bridge for Ukraina

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje projekt “The Bridge for Ukraina”. Planujemy zaangażować 30 osób w wieku 14-18 lat i przeprowadzić w ciągu 20 miesięcy 9 bloków Działań projektowych. Uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy po 15 osób , zakładamy grupy międzynarodowe. Każda z grup zrealizuje 80 h edukacji nieformalnej, łącznie 160 h zajęć...

6. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024” Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" realizuje w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024” finansowane z Państwowego Funduszu Solidarnościowego....

7. Wzmocnienie 30 organizacji poradniczych poprzez regranting, animacje i edukację

Projekt regrantingowy jest inicjatywą zwiększającą dostępność i jakoć usług poradniczych a także wzmocniającą lokalnych liderów. Projekt "Wzmocnienie 24 organizacji poradniczych bez osobowości prawnej poprzez regranting, animacje i edukację." zakłada osiągnięcie celów......

8. ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

PROGRAM „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022 – 2025, finansowany z funduszy europejskich. Realizowany w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024r przez Centrum Integracji Społecznej ,prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie....

9. Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież,  a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację materialną powinni otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc gminy....

10. Poradnictwo dla Równowagi

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” jest poszerzenie dostępności i jakości usług poradniczych poprzez wsparcie 120 osób oraz zastosowanie innowacyjnych form poradnictwa kompleksowego i zdalnego...

11. Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie

Celem jest wzmacnianie zdolności 30 osób-młodzieży ukraińskiej do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z sytuacją wojenną podczas ich pobytu w Świebodzinie poprzez prowadzenie zajęć w ramach Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego od 1.11.2023 do 30.04.2024...

12. Pomost z Ukrainą – 2024

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w terminie od 01. 01. 2024r. do 30.06. 2024 r. - projekt „Pomost z Ukrainą -2024” sfinansowany w 100% ze środków PFRON w ramach realizacji zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”...

13. MALUCH + Klub Dziecięcy BajaLand – Opieka nad dziećmi do lat 3

W ramach Programu “MALUCH+”, projekt wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Grupy docelowe to dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie...

14. Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w okresie 2022-2024 zadanie pod tytułem Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2022-2024 w programie „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030”, wniosek o dofinansowanie nr 47707. Zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO...

15.  “Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn.” Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Wsparcie uzyska 170 osób z niepełnosprawnościami. Kwota dofinansowania 1 085 399,00 zł....

16. Projekt “Mówimy STOP!”

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” wraz z partnerem- Islandzkim Centrum Praw Człowieka realizuje projekt „Mówimy STOP!” na rzecz osób dotkniętym przemocą domową w okresie od 01 września 2022 roku do 31 października 2023r. Projekt realizowany z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny...

17. Dzienny Dom Opieki “Homini”

Stowarzyszenie „Pomost” realizuje projekt finansowany ze środków własnych pod nazwą „ Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie”. Celem tego przedsięwzięcia rozpoczętego dnia 1.09.2021 roku jest ułatwienie dostępu do usług społecznych  osobom niesamodzielnym poprzez świadczenie usług opiekuńczych....