Projekt partnerski „Klub dziecięcy Baja Land” realizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” i ZDZ sp. z o.o.  w Trzcielu, ZDZ w Poznaniu,  współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków EFS w ramach RPO–Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ze środków własnych.