Realizacja projektu „Mówimy STOP!”

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” wraz z partnerem- Islandzkim Centrum Praw Człowieka realizuje  projekt  „Mówimy STOP!” na rzecz osób dotkniętym przemocą domową w okresie od 01 września 2022 roku do 31 października 2023r. Projekt realizowany z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.

 Projekt ”Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w rejonie lubuskim. Realizacja projektu uzupełni działania podmiotów publicznych poprzez wsparcie środowiskowe, uruchomi działania oddolne prowadzone przez NGO, które są blisko społeczeństwa.  W efekcie zwiększy się siła oddziaływania na politykę społeczną dotyczącą zapobiegania
i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. W projekcie uczestniczy partner
z Islandii, który swoim doświadczeniem będzie wspierał wszystkie podejmowane działania.

 1. Grupy docelowe :

Grupa docelowa to łącznie 306 osób, natomiast wsparciem bezpośrednim zostanie objętych łącznie 126 osób.

Odbiorcy bezpośredni:

1. 20 osób ( 18 K) doświadczających przemocy w rodzinie lub/i osób narażonych na doświadczanie przemocy.

2. 6 rodzin(3K) w tym troje dzieci (2K) -zaplanowano  utworzenie domu wspierającego rodziny dotknięte przemocą w rodzinie, które ze względu na trudną sytuację muszą zapewnić sobie schronienie .

3. 40 osób  młodzież (25 K) w wieku 11-30 lat z województwa lubuskiego.

4. 60 osób przedstawicieli NGO lub/i JST lub/i Osoby pracujące z ofiarami i/lub sprawcami przemocy

Odbiorcy pośredni:

 1. 80 osób doświadczających przemocy w rodzinie/ zagrożonych przemocą w rodzinie – którzy otrzymali wsparcie poprzez infolinię/punkt konsultacyjny.

2. 100 osób społeczności lokalnej, którzy zaznajomili się tematyką związaną
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w mediach społecznościowych, na słupach ogłoszeniowych poprzez promocję. Cele projektu

 1. Cel główny:
 2. Projekt ” Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w rejonie lubuskim poprzez zbudowanie stałych mechanizmów wsparcia środowiskowego.
 • Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wrażliwości i kompetencji społecznych młodzieży
  z wykorzystaniem działań profilaktycznych dla 40 osób w czasie realizacji zadania,
 • zbudowanie lokalnej sieci współpracy środowiskowej łączącej instytucje publiczne , NGO i przedsiębiorców,
 • zwiększenie poziomu wsparcia i prowadzenie mieszkań chronionych dla 5 rodzin wraz ze wsparciem wykwalifikowanej kadry,
 • wdrożenie modelu komunikacji interwencji w sytuacji przemocy
  z wykorzystaniem infolinii , pomocy sąsiedzkiej i członków sieci
 • Produkty i rezultaty:
 1. Produkty
 2. utworzenie Punku konsultacyjnego/infolinia,
 3. utworzenie mieszkania wspierającego,
 4. wydanie broszury informacyjnej,
 5. utworzenie modelu interwencji kryzysowej w dla osób doświadczających przemocy domowej,
 6. wsparcie edukacyjno- profilaktyczne 20 osób dotkniętych przemocą
  w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie,
 7. nabycie kompetencji społecznych przez 40 osób w wieku 11-30 lat,
 8. 12 spotkań sieciujących
 • Rezultaty
 • 40 os/ młodzieży otrzyma wsparcie w wymiarze 50 h w ramach warsztatów grupowych z trenerem kompetencji
 • 6 osób skorzysta z mieszkań wspierających, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia szans na zmianę sytuacji życiowej.
 • 20 osób uczestników zajęć profilaktycznych zostanie wyedukowana
  z zakresu reakcji, nietolerancji zjawiska przemocy.
 • 100 osób podwyższy społeczną wiedzę o zachowaniach, reakcjach oraz działaniach, które są przejawem pomocy w rodzinie poprzez akcję informacyjną.
 • 60 osób przedstawicieli NGO/ przedstawicieli JST podwyższy swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
 • 80 os. otrzyma wsparcia infolinii.
 • Wskaźniki projektu:
WskaźnikiWartość liczbowa
Liczba wszystkich osób, które skorzystają z nowych lub ulepszonych w ramach projektu form wsparcia 306
Liczba organizacji społecznych, które będą prowadzić w Waszym projekcie działania na rzecz włączenia społecznego i podniesienia świadomości społeczeństwa na temat osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne5
Liczba instytucji, które dzięki Waszemu projektowi zapewnią nowe lub ulepszone rozwiązania pozwalające lepiej odpowiedzieć na potrzeby osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne2
Liczba partnerstw w Waszym projekcie pomiędzy organizacjami społecznymi a instytucjami publicznymi/prywatnymi i/lub pracodawcami4
Liczba inicjatyw międzypokoleniowych zainicjowanych lub wspartych przez Wasz projekt4
Liczba osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne, które wezmą udział w Waszych działaniach (w tym zaangażują się w samorzecznictwo lub w rzecznictwo na rzecz interesów swojej grupy)10
Liczba organizacji społecznych zaangażowanych w rozwój procesów partycypacyjnych, polityk publicznych i/lub dokumentów strategicznych15
Liczba nowych metod i rozwiązań, które zostaną opracowane dzięki Waszemu projektowi  1
 • Działania projektu:
Lp.DziałaniaTerminy
1.Działania profilaktyczne skierowane do młodzieżyod 01.09.2022r.  do 31.08.2023r.
2.Spotkania sieciująceod 01.10.2022r.  do 30.09.2023r.
3.Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób doświadczających przemocy domowejod 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
4.Stworzenie modelu interwencji kryzysowej w środowisku lokalnymod 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
 • Wartość projektu:  95 883,35 Euro.

Wizyta w Islandii – 14.11-18.11.2022

W dniach 14.11-18.11.2022 odbyliśmy wizytę roboczą na Islandii, której scenariusz przygotowała Pani Elin G.Einarsdottir prawnik pracujący na co dzień w ramach Icelandic Human Rights Centre czyli Islandzkie Centrum Praw Człowieka – partnera naszego projektu.

Ochrona i pomoc osobom, której uległy przemocy domowej, jak również działania
prewencyjne w tym obszarze, tworzą, w tym „małym kraju” rozbudowany dobrze funkcjonujący
system. W obecnej formie działa on jednak stosunkowo niedawno dzięki oddolnej inicjatywie
obywatelskiej przede wszystkim kobiet zamieszkujących stolice kraju i najbliższe okolice.

Dzięki wizycie w Parlamencie Islandzkim zapoznaliśmy się z ramami prawnymi działań
chroniących przed przemocą domową i inicjatywami legislacyjnymi, które doprowadziły do
uporządkowania prawa w tym obszarze działania instytucji na Islandii. Zagadnienie to przedstawiała
nam P. Helga V. Helgadottir deputowana Parlamentu Islandzkiego.

Dyskusji umożliwiła również
zorientowanie się w zawiłej problematyce obyczajowo-moralnej oraz kwestich prawnych , które
pozostają do rozwiązania. Spotkanie w siedzibie Policji Municypalnej w Reykjaviku natomiast
ujawniło, że właściwie kierunek zmian na rzecz skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej
został opracowany i wdrożony właśnie przez policję we współpracy z kilkoma instytucjami
wspomagającymi.

Dzięki temu stopień „wykrywalności-ujawnialności ” ww. przestępstw/zdarzeń i
sądowej finalizacji spraw wzrósł w ostatnich latach niewspółmiernie w stosunku do poprzedniego
dziesięciolecia, co oznacza również duża skuteczność działań policji. Rozmawialiśmy na temat
sposobu wdrażania zmian z autorką i liderem projektu P. Pora Jónasdottir oraz odpowiedzialną za
działanie sekcji policji zajmującej się przemocą domową p. Marta Kristín Hreiðarsdóttir.


Pierwszym etapem pomocy poszkodowanemu w wyniku przemocy domowej jest Szpital
Narodowy w Reykjaviku ( Landspitali – The National Hospital ), a dokładnie punkt przyjęcia ofiar
przemocy domowej, przede wszystkim przemocy seksualnej. Szpital zapewnia pomoc medyczną,
kontakt z prawnikami, podstawowa pomoc psychologiczną, wskazana zostaje również możliwość
kontaktu z Centrum Prawnym dla Ofiar Przemocy, Centrum Poradniczo-Edukacyjne o Przemocy
Seksualnej i Schroniskiem dla Kobiet.

Ofiary przemocy mogą kontaktować się bezpośrednio z każda z
wymienionych instytucji, droga postepowania prawnego rozpoczyna się tylko w wyniku decyzji osoby
poszkodowanej. Właśnie kierujący ww. instytucjami zapoznali nas ze specyfiką swojej pracy spraw
jakimi się zajmują. Pozyskane w ten sposób Informacje wraz z materiałami edukacyjnymi
wykorzystamy przy realizacji projektu Mówimy „Stop !”.


Special thanks for Mrs Ellin for her sense of organizing , hospitality and support.