Warsztaty dla młodzieży

Celem warsztatów jest rozwijanie wrażliwości i kompetencji społecznych młodzieży

z wykorzystaniem działań profilaktycznych dla 40 osób w czasie realizacji zadania.

W styczniu 2023 r. rozpoczęły się warsztaty dla pierwszej grupy młodzieży z woj. lubuskiego czyli dla 20 osób w wieku do 30 lat. Młodzież poznaje znaczenie kompetencji społecznych w życiu oraz dowiaduje sie jakie są możliwości ich kształtowania. 

Zajęcia prowadzi Prof. UZ, dr hab. Inetta Nowosad. 

Inetta Nowosad – polska pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalności naukowe: pedagogika porównawcza, pedeutologia, teoria wychowania, polityka oświatowa.

Życiorys

W 2000 na podstawie rozprawy pt. Ciągłość i zmiana funkcji oraz zadań wychowawcy klasy w szkole podstawowej uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplina pedagogika uzyskała w 2010 na podstawie dorobku naukowego i pracy pt. Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2011 roku  została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Instytucie Pedagogiki i kierownikiem Zakładu Pedagogiki Szkolnej

Inetta Nowosad


Pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2011 roku kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Społecznych UZ. Trzykrotna stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), realizująca indywidualne projekty badawcze, a także współpracownik naukowy w projektach innych jednostek naukowych: 2002–2018 – Niemieckiego Instytutu Międzynarodowych Badań Pedagogicznych we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung Frankfurt am Main – Berlin); 2012–2014 – Uniwersytetu w Erfurcie. Jej zainteresowania naukowe osadzone są w szerokim nurcie badań nad efektywnością i poprawą pracy szkoły (rozwoju szkoły). Tu znaczące miejsce zajmuje kategoria zmiany edukacyjnej oraz uwarunkowania jakości i efektywności edukacji – zarówno na poziomie mikro (jednostki szkolnej), jak i makro (systemu szkolnego).

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, między innymi monografii: Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów (Kraków 2001); Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły (Warszawa 2003), Polish Education at the Time of Changes (współautorstwo z Mirosławem J. Szymańskim) (Zielona Góra – Kraków 2006), Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania (Zielona Góra 2008), Kultura szkoły w rozwoju szkoły (Kraków 2019), Przedszkola w Niemczech. Między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości (współautorstwo z Katarzyną Tomasik-Abdelsamie) (Kraków 2020), Singapur: azjatycki tygrys edukacyjnych reform. Fenomen makropolityki oświatowej (Kraków 2022)