Stowarzyszenie “Pomost” w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 maja 2022 roku realizuje Zadanie publiczne Gminy Świebodzin pod nazwą “Aktywny Senior”.


Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” podczas pandemii zdiagnozowało problem braku
wolontariuszy do działań prowadzonych na terenie Gminy Świebodzin – do opieki nad osobami
niesamodzielnymi przebywającymi w swoich domach, do wsparcia sąsiedzkiego, do pomocy
osobom na kwarantannie, do wsparcia młodzieży i opieki nad małymi dziećmi.


Aby rozwiązać ten problem postanowiliśmy przeszkolić 15 chętnych seniorów z zakresu kompetencji
społecznych i zasad wolontariatu, szkolenia będą dodatkowo wzbogacone o zasady bezpieczeństwa
w pomaganiu w czasie pandemii. Łącznie zrealizujemy 100 h szkoleniowych oraz 30 h
praktyk.Efektem działania będzie wzrost aktywności seniorów, poprawa ich dobrostanu oraz
zaangażowanie w działania wolontariackie.


Naszym celem jest wzrost kompetencji społecznych u 15 seniorów (10 kobiet) niezbędnych do pracy wolontariackiej w okresie pandemii poprzez zorganizowanie 100 h szkoleń i 30 h praktyk
nakierowanych na rozwój aktywności seniorów i ich zaangażowanie we wsparcie osób zależnych
podczas pandemii.


Wartość zadania  20075,00 zł

Kwota dofinansowania 15 000,00 zł .