Cel projektu: zwiększenie włączenia społecznego 50 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie modelu Cyber Klubu Seniora na podstawie współpracy ponadnarodowej w okresie realizacji projektu