Pierwsze warsztaty

 „Dobre praktyki Homini w Świebodzinie”. 13 listopada 2019 roku, siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji “POMOST” – pierwsze warsztaty z naszym niemieckim partnerem w ramach współpracy ponadnarodowej. W naszych zajęciach wzięła udział Małgorzata Jażdżewska – wicedyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dzięki niej nasi przyjaciele z Frankfurtu nad Odrą poznali założenia RPO „Lubuskie 2020”.

Warsztaty, w których wzięło udział 17 osób z obu partnerskich organizacji, poświęcone były trzem pierwszym tematom innowacyjnej metody AEDL Moniki Krohwinkel, wykorzystywanej przez Gemeinnutzige Pflege-und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt(Oder) mbH . Nasz wspólny projekt jest realizowanych w ramach grantów “Międzynarodowa współpraca się opłaca”, współfinansowanych z UE i EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Drugie warsztaty

12 grudnia. Jesteśmy u naszego niemieckiego partnera we Frankfurcie nad Odrą. Drugie szkolenie w ramach grantu „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. we wdrażaniu innowacyjnej metody AEDL Moniki Krohwinkel zaczynamy od przypomnienia pierwszych trzech tematów. Koledzy z Niemiec proponują ćwiczenie, które ma ułatwić nam praktyczną adaptację modeli. To jest – komunikacja, poruszanie, się, utrzymanie funkcji życiowych. 

Każdy z tematów rozkładamy pod kątem czterech parametrów:

  1. Zasoby, czyli posiadane przez pensjonariusza umiejętności. 
  2. Problemy, braki lub ograniczenia jakie ma pensjonariusz.
  3. Środki jakimi utrzymujemy lub nawet poprawiamy poziom danego tematu u pensjonariusza.
  4. Cel jaki zamierzamy osiągnąć u pensjonariusza.

Potem kolejne tematy metody AEDL:

  • Samodzielna pielęgnacja
  • Jedzenie i picie
  • Wydalanie
  • Ubieranie się
  • Odpoczynek i sen. 

To często bardzo delikatna materia, wymagająca szczególnej delikatności i wrażliwości na drugiego człowieka. W dyskusji o tych tematach często padają słowa o empatii i uszanowaniu prywatności drugiego człowieka. 

Bardzo wartościowe warsztaty zakończone odwiedzinami na zajęciach w Domu Seniora prowadzonego przez naszych partnerów. 

Trzecie warsztaty

W Świebodzinie, dnia 5 lutego 2020 roku zorganizowaliśmy    III  WARSZTATY   WYMIANY DOŚWIADCZEŃ  pod nawą  „Wdrażanie innowacyjnego modelu AEDL Moniki Krohwinkel w zakresie tematów 9-13 w opiece nad osobami starszymi na podstawie doświadczeń partnera niemieckiego”

Celem warsztatów było  podniesienie umiejętności 10 pracowników domu Homini oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez wymianę doświadczeń z partnerem niemieckim w zakresie działań opiekuńczych w okresie od 1.09.2019 do  31.08.2020 roku.

 Warsztaty odbyły się w siedzibie Domu Opieki Dziennej Homini w Świebodzinie.  Po przywitaniu przez Pana Prezesa Pawła Mrożka , odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie przedstawione przez Dyrektora Pana Jana Kostyszaka.

 Omówione zostały zrealizowane elementy Planu Działania tj. warsztaty wymiany doświadczeń , wizyty studyjne i spotkania wspierające.

Partnerzy zapoznali nas z kolejnymi elementami i omówili kolejne elementy w zakresie tematów 9-13  , po których odbywała się dyskusja i wymiana doświadczeń.