Projekt partnerski ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Realizacja projektu odbyła się w terminie od 1.01.2016roku do 31.01.2018 roku.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane w RPO-Lubuskie 2020 i ma na celu ich rozwiązanie.
W RPO wskazany jest problem wykluczenia społecznego i związanego z nim ubóstwa z tendencją multiplikowania się w kolejnych pokoleniach. Podkreślono konieczność podjęcia działań zapobiegających tym zjawiskom. Diagnoza pokazała potrzebę zwiększenia liczby podmiotów integracji społecznej.
Mała sieć CIS-ów utrudnia dostęp do kompleksowych usług.W istniejących podmiotach stosowana jest podstawowa oferta, usługi są niewystandaryzowane, co ma wpływ na jakość wsparcia.
Partnerzy zrealizują wspólnie cel główny projektu “Zaktywizowanie społeczno-zawodowe 140 (98k) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez poprawę dostępu do wystandaryzowanych usług reintegracyjnych w 4 istniejących i 3 utworzonych CIS-ach woj. lubuskiego w czasie trwania projektu” realizując zaplanowane zadania.