Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w okresie od 01.05.2022r. do 31.12.2022 r. finansowany w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 640 000,00 zł .

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

20 osób, obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu, zwani dalej „Beneficjentami programu”.

40 osób towarzyszących  Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA

 1. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z następującego wsparcia przez okres 160 dni
 2. Dopłata do zakwaterowania oraz wyżywienia
 3. Działania służące integracji społecznej, zapewnienie usług pielęgniarskich. Zajęcia indywidualne i grupowe.
 4. Poradnictwo psychologiczne, prawne lub inne wsparcie specjalistyczne udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
 5. Aktywizacja zawodowa.
 6. Usługi tłumacza
 7. Osoby towarzyszące osobom z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z następującego  wsparcia przez okres 80 dni 
 8. Dopłata do zakwaterowania oraz wyżywienia
 9. Usługi tłumacza
 10. Poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU.

 1. Podpisanie Indywidualnego Planu Wsparcia – od 01 maja do 31 maja 2022 r.
 2. Dopłata do zakwaterowania oraz wyżywienia. – Diagnoza IPW. Dopłata osobom z niepełnosprawnościami przez okres 160 dni. Osobom towarzyszącym przez okres 80 dni.
 3. Działania służące integracji społecznej, zapewnienie usług pielęgniarskich. Zajęcia indywidualne oraz grupowe w okresie od 01maja do 31 grudnia 2022 r.
 4. Poradnictwo psychologiczne, prawne lub inne wsparcie specjalistyczne udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. W okresie od 01maja do 31 grudnia 2022 r.
 5. Aktywizacja zawodowa. W okresie od 01maja do 31 grudnia 2022 r.
 6. Usługi tłumacza. W okresie od 01maja do 31 grudnia 2022 r.

BIURO PROJEKTOWR CZYNNE OD GODZINY 8:00 DO 18:00

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA.

 1. Rekrutacja 20 UP z niepełnosprawnościami oraz 40 osób towarzyszących .
 2. Realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz dostępnością i potrzebami uczestnika projektu.
 3. Prowadzenie zajęć z aktywizacji zawodowej. Umożliwienie uczestnikom projektu z niepełnosprawnościami podjęcie IPZS w CIS.
 4. Przygotowania do spotkania integracyjnego.