Połączenie potencjału partnerów, ich doświadczenia, zasobów kadrowych i technicznych doprowadzi do zwiększenia samodzielności 25 osób bezdomnych z noclegowni w Świebodzinie poprzez wdrożony od 01.06.2016 do 31.12.2016 system usług uzależniony od stopnia wykluczenia społecznego, obejmujący:


I. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności zawierający:


1. Udzielenie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego dla osób bezdomnych w zakresie doradztwa zawodowego, prawnego, psychologicznego i pracy socjalnej.
2. Motywowanie i umożliwienie podjęcia leczenia uzależnień.
3. Udzielanie pomocy w nawiązaniu kontaktów z rodziną.
4. Wspieranie różnych form zatrudnienia, w tym socjalnego i subsydiowanego oraz innych form aktywizacji zawodowej.
5. Umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach mających na celu integrację społeczną i zawodową.


II. Wprowadzenie i realizacja programu mieszkań chronionych/treningowych/wspieranych.


Oferenci posiadają zasoby lokalowe, które po adaptacji mogą stanowić mieszkanie wspomagane, czyli zapewnienie usługi w postaci mieszkania przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia -MIESZKANIE TRENINGOWE.


Wyodrębnienie dwóch mieszkań treningowych przygotuje osoby bezdomne do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy do osiągnięcia częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji.


Mieszkania docelowo będą składać się z: aneksu kuchennego ze sprzętem, jadalni, części sypialnianej, łazienki. W dwóch mieszkaniach jednocześnie mogą przebywać cztery osoby.
Na początku będą to pobyty tygodniowe, żeby wszyscy bezdomni mogli z usługi skorzystać


1.Wprowadzenie programu –adaptacja pomieszczeń i ich doposażenie.
2.Realizacja programu w dwóch mieszkaniach: trening samodzielności( przygotowywanie posiłków, sprzątanie, utrzymywanie higieny, gospodarowania pieniędzmi, wykonywanie podstawowych zakupów), praca socjalna.