Chronologiczne zestawienie naszych przedsięwzięć i realizowanych projektów finansowanych ze środków własnych, samorządowych, Unii Europejskiej

 

01.09.2022-30.06.2023r Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”. realizuje projekt  „Międzynarodowy Klub Młodzieżowy”. Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Akcji Humanitarnej, w ramach programu PAJACYK – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA. Wartość projektu: 215 000,00  zł

Projekt "Klub Młodzieżowy -Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie - cz.2" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" od 1.06.2024 r. do 31.12.2024 r. , współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

23.06.2023-31.08.2023 - Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe dla 30 osób narodowości ukraińskiej w wieku od 6 do 18 lat. Dofinansowanie 11 250,00 zł. 

1.03.2024r.-31.12.2024 r. - oferta realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Dofinansowanie 343 200,00 zł .Całkowita wartość 343 200,00 zł.

01.06.2024r. do 30.06.2024r. - Wzrost integracji w środowisku osób niepełnosprawnych z Powiatu Świebodzińskiego poprzez świadczenie usług integracyjnych w Domu Dziennego Pobytu Homini dla osó z niepełnosprawnościami od 01/06/2024r. do 30/06/2024r.

02.04.2024r. do 30.08.2024r. -Zwiększenie finansowej świadomości i poprawa umiejętności zarządzania budżetem domowym poprzez projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w okresie od 02.04.2024r. do 30.08.2024r.

1.01.2024r. do 31.12.2026 r. - Projekt mający na celu wzrost jakości i dostępności usług poradniczych dla społeczności lokalnej poprzez budowę potencjału 24 organizacji poradniczych w Polsce bez osobowości prawnej prowadzącą do wzmocnienia działań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Pomost realizowany w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2026 r. w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU ORGANIZACJI PORADNICZYCH - KONKURS RPWROP EDYCJA 2024 – PRIORYTET 4. Projekt refundowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

01.02.24-31.07.24 - Wsparcie działalności w ramach ROGRAMU „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025 finansowany z funduszy europejskich. Realizowany przez Centrum Integracji Społecznej ,prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie.

12.02.2024-25.02.2024 - Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe dla 35 osób narodowości ukraińskiej w wieku do 18 lat. Dofinansowanie 5040,00 zł.

01.01.2024r. do 31.12.2025r.- Projekt „Poradnictwo dla Równowagi” jest finansowany z Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – konkurs RPWROP edycja 2024. Wartość projektu 438 015,46 zł.

01.01.2024-31.12.2024 - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024

1.12.2023-31.05.2024 - Stowarzyszanie Pomost realizuje projekt "Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”. Dofinansowanie projektu 39996.00 zł.

01. 01. 2024r. - 30.06. 2024 r. - projekt „Pomost z Ukrainą -2024” sfinansowany  w 100%  ze środków  PFRON w ramach  realizacji zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” . Wsparcie 55 osób. Wartość projektu 645 000,00 zł

1.07.2023 r. -31.12.2023 r. -projekt Wsparcie reintegracji realizowany w Programie „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 finansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania 32500,00 zł.

1.08.2023-31.12.2023 #hashtag2023-Innowacje, edukacja i spotkanie networkingowe w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Finansowanie Erasmus+ KA 152YOU. Współpraca Polska, Niemcy, Portugalia, Gruzja, Rosja. Nasza główna idea to stworzenie przestrzeni dla uczestników, aby mogli wnosić swoje pomysły i zrealizować międzynarodowy festiwal oparty na ich wiedzy i kreatywności. Chcemy nawiązać międzynarodowe powiązania z organizacjami partnerskimi, uczestnikami innych projektów oraz różnych krajów.

1.09.2023-31.12.2023 r. - projekt "Ochrona praw człowieka w kontekście kultury i praktyk Islandii: Wizyta studyjna” we współpracy z Islandzkim Centrum Praw Człowieka. Projekt jest finansowany z budżetu Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Wartość dofinansowania 6000,00 EUR

1.07.2023-31.08.2023 - Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe dla 35 osób narodowości ukraińskiej w wieku od 8 do 17 lat. Dofinansowanie 10500,00 zł

1.06.2023 r. - 31.12.2023 r.  - zadanie publiczne  "CIS w Świebodzinie wobec wyzwań społeczno-gospodarczych" realizowane  jako  oferta zadania publicznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023. Wsparcie 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywna integrację. Wartość projektu 175 080,00 zł , dofinansowanie 120 000,00 zł. 

1.09.2023 - 30.11.2023 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji ”Pomost” jako Patron grupy nieformalnej , wspiera realizację  projektu w ramach konkursu   DziałaMY DoradzaMY 2022-2023. Zadanie publiczne jest finansowane przez Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Założono wsparcie i poradnictwo  dla 10 liderów grupy obywateli Ukrainy w zakresie zakładania NGO , co jest odpowiedzią na  zdiagnozowane problemy i potrzeby. Wartość dofinansowania 5000,00 zł.

05.08.2023 r. -12.08.2023 r. /12.08.2023 r -20.08.2023 r. - projekt w partnerstwie z MitOst z Hamburgawymiany młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, finansowany z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W wymianie brało udział 30 młodych osób , zarówno z Polski jak i z Niemiec. Wartość dofinansowania 42 553,20 zł 

01. 07. 2023r. - 31.12. 2023 r. - projekt „Pomost z Ukrainą -2023 ” sfinansowany  w 100%  ze środków  PFRON w ramach  realizacji zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” . Wsparcie 55 osób. Wartość projektu 645 000,00 zł

1.01.2023-31.12.2023 -oferta realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2023.

Dofinansowanie 393 822,00 zł .Całkowita wartość 393 822,00 zł.

- 15.04.2023 r. – 15.06.2023 r. - Zadanie ofertowe Zarządu Powiatu Świebodzińskiego „ Dom Dziennego Pobytu Homini w Świebodzinie ” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w ramach konkursu ofert z dnia 30 grudnia 2022 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wartość zadania 9800,00 zł, dofinansowanie 2000,00 zł.

- 1.02.2023 r. -15.03.2023 r. - realizacja zadania publicznego Gminy Świebodzin pod nazwą “Aktywny Senior II”. Wsparcie uzyskało 7 osób 60+

-od 01. 01. 2023r. do 30.06. 2023 r -projekt „Pomost dla Ukrainy-2” sfinansowany  w 100%  ze środków  PFRON w ramach  realizacji zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” . Wartość projektu 618 750,00 zł.

-1.09.2022- 31.12 2024 - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn.” Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Wsparcie uzyska 170 osób z niepełnosprawnościami. Kwota dofinansowania 1 085 399,00 zł.

-1.09.2022- 31.12.2024 -Projekt w ramach Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 – 2024. Zaplanowano szkolenia dla 20 wolontariuszy, dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu. Wartość projektu 155 180,00 zł.

-1.09.2022- 30.04.2024 –„Pomost dla Ukrainy” w ramach programu Erasmus Plus. Aktywizacja 30 osób w wieku 14-18 lat i przeprowadzenie

-od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.- projekt „Pomost dla Ukrainy” sfinansowany  w 100%  ze środków  PFRON w ramach  realizacji zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” . Wartość projektu 640 000,00 zł.

-1.09.2022-30.04.2024 -projekt „The Bridge for Ukraina” obejmujący przygotowanie wolontariuszy, dofinansowany przez Unię Europejską . Wartość projektu 10000,00 Euro.

-1.01.2022-31.12.2022 - oferta realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2022. Grupa docelowa to członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 15 dziećmi do 16 roku życia oraz 15 osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa wymaga usługi wytchnieniowej jako formy odciążenia z powodu sprawowania ciągłej opieki nad podopiecznymi. Grupa docelowa pochodzi z woj. lubuskiego, ale 10% uczestników może pochodzić z innych regionów. Wartość zadania 514 800,00 zł.

-1.01.2021-31.12.2021 - oferta realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Głównym elementem realizacji programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia jak również dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie 516 831,30 zł.

-1.01.2022 r. -30.05.2022 r. realizacja zadania publicznego Gminy Świebodzin pod nazwą “Aktywny Senior”. Wsparcie uzyskało 15 osób 60+.

- 20.09.2022- 31.05.2023r. - europejski projekt Social Tides polegający na rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Europie. Umowa podpisana z INCO Community gGmbH z Berlina.

- 15.11. 2022 r. do 31.12. 2022r. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”  realizuje  zadanie pn. „Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne w Świebodzinie ” w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki. Zadanie jest  finansowane  ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/ 2840 z dnia 23 listopada 2022 roku ”. 

- 01.09.2022 r.-31.10.2023 r.-Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w partnerstwie z Islandzkim Centrum Praw Człowieka realizuje projekt „ Mówimy STOP!” na rzecz osób dotkniętym przemocą domową .Projekt finansowany ze środków budżetu Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Wartość projektu 95 883,35 Euro.

-od 01.02.2021 do 30.06.2021 - projekt grantowy „Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego – Żłobek pogranicza na podstawie współpracy z partnerem rumuńskim”, numer grantu W.350.III.2020, realizowany od 1.02.2021r. do 31.07.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w partnerstwie z Asociatia Interactive Education, Rumunia, finansowany w ramach „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Wartość projektu 57928.00 zł.

- od 1.01.2021r. do 31.12.2021 r.-projekt „Empatia przeciw COVID” - wsparcie psychologiczne i informacyjne dla osób niepełnosprawnych wykazujących trudności w funkcjonowaniu, związane z panującą pandemią COVID-19 . Zadanie Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zmniejszenie zaburzeń funkcjonowania 25 osób niepełnosprawnych z woj. lubuskiego ( powiat Świebodziński, Międzyrzecki) poprzez zapewnienie 9000h wsparcia psychologicznego oraz informacyjnego tym osobom, których kondycja psychiczna ze względu na panującą pandemię uległa pogorszeniu.

- 1.01.2021-31.12.2021 -oferta realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021. Grupa docelowa to członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 15 dziećmi do 16 roku życia oraz 15 osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa wymaga usługi wytchnieniowej jako formy odciążenia z powodu sprawowania ciągłej opieki nad podopiecznymi. Grupa docelowa pochodzi z woj. lubuskiego, ale 10% uczestników może pochodzić z innych regionów. Wartość zadania 389 400,00zł.

-1.12.2020-30.06.2023 -projekt partnerski „Klub dziecięcy Baja Land" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” i Zakład Doskonalenia Zawodowego sp. z o.o. w Trzcielu, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO–Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ze środków własnych, które stanowią 15% wartości całkowitej .
Projekt „Baja Land" to szansa na powrót do pracy lub jej utrzymanie dla 93 osób(83k) pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, doświadczających trudności na rynku pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt utworzy Kluby Dziecięce w Powiecie Świebodzińskim i Międzyrzeckim (Trzciel, Lutol Suchy) oraz zapewni przyjazną formę wsparcia w postaci Opiekuna Dziennego. Planowane jest utworzenie grup 4-6 osobowych. Rozpoczęcie wsparcia dzieci i ich rodziców zaplanowane jest od lipca 2021 roku. Wartość projektu 4 509 607,70 zł.

-15.09.2020 r. do 27.06.2021 r -projekt „ Kompetencje społeczne w czasach Pandemii. Jak możemy pomagać?” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Wartość dofinansowania 40 000,00 zł.

- 01-09-2020 do 30-06-2021- projekt „Międzykulturowy krok do wolontariatu” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”/Polska w partnerstwie z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie /Litwa. Celem projektu jest wzrost motywacji do wolontariatu u 60 osób młodych ze środowisk wielokulturowych w okresie trwania projektu. Cel zrealizowany poprzez wspólną akcję “Zabawka dla Ciebie”, w czasie której będziemy pozyskiwać zużyte zabawki i wysyłać do dzieci w krajach afrykańskich. Wartość projektu 99.560.00 zł.

-1.09.2020-31.06.2021 - projekt grantowy „Nowoczesny stolarz na rynku pracy ”, numer grantu W.200.II.2019, realizowany od 1.09.2020r. do 31.06.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w partnerstwie z BFW -Niemcy, finansowany w ramach „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa .Wartość projektu 99.293.00 zł

-1.04.2019 – 31.10.2020 projekt partnerski ponadnarodowy „Cyber Klub Seniora” realizowany przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w partnerstwie z „Pomostem” oraz „E-Seniors” w ramach projektu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, realizowanego w Osi Priorytetowej IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 83428.00 zł.

01.09.2020-31.10.2021 r -lider projektu „Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. lubuskim” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” oraz Związek Organizacji Pomocowych, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji , Działanie
2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

01.01.2020-31.08.2021 -lider projektu "CIS jako perspektywa zmiany" - realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, podziałanie 7.4.1, objęcie wsparciem 150 UP zagrożonych wykluczeniem społecznym,

01.06.2019-28.02.2021 - lider projektu " Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie",realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, działanie 7.5 - objęcie wsparciem  111 UP,

01.09.2019 -31.08.2020 -projekt ponadnarodowy z partnerem niemieckim "Dobre praktyki Homini w Świebodzinie",  w zakresie rozwoju usług społecznych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych,

01.09.2019 -31.08.2021-projekt .„Lubuskie młodzieżą silne!” w ramach   działania 1.4   Młodzież solidarna w działaniu, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków własnych stowarzyszenia.Przedmiotem projektu jest zdobywanie i doskonalenie  przez osoby młode do 29 r. życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

2019-04-01- 2020-09-30-partner w projekcie "Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa  lubuskiego", celem jest utworzenie 4 Klubów Seniora dla 90 osób niesamodzielnych , w tym 1 Klub Seniora w Świebodzinie dla 20 osób,"

1.11.2018 - 31.10.2020-realizacja projektu międzynarodowego "By Forest Education" w ramach programu Erasmus Plus, z partnerami z Włoch, Rumunii i Francji. Wsparciem objętych 200 osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


01.04.2018 - 31.07.2019 - partner w projekcie "Wnuczęta w dobrych rękach" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie.
Obszar wsparcia: Powiat Strzelce Krajeńskie, Powiat Świebodzin, Powiat Żagań.

01-02-2018 - 30.06.2019–partner w projekcie „CIS jako szansa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

01.11.2017 - 30.11.2018–„I ty możesz być aktywny zawodowo”, Aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie pod tytułem "Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim". Realizacja zadania Publicznego Powiatu Świebodzińskiego.

10.08.2017 - 30.09.2017–„Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego”,
Realizacja zadania publicznego Zarządu Województwa Lubuskiego.

01.02.2017 - 31.12.2018 –partner w projekcie „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

01.11.2017 - 31.12.2017 –„Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego -część II”, Realizacja zadania publicznego Zarządu Województwa Lubuskiego.

Czerwiec 2016-Grudzień 2016–Partnerski projekt z dotacji w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

Styczeń 2016 - Styczeń 2018- ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS ów na terenie woj. Lubuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS , RPO – Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.1.

Kwiecień 2014- Powołanie CIS dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Maj 2013 - Listopad 2013 -wraz z partnerem litewskim Stowarzyszeniem mieszkańców miasta Nemenczyn, realizujemy projekt „Rowerem przez historię”, w terminie od 01.05.2013 roku do 30.11.2013 roku , zadanie publiczne Zarządu Województwa Lubuskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Przyjazd do Polski grupy 14 osób z Litwy ( 13-16 lat).

2012- Projekt MSZ „Lubusko-wileńska spartakiada” -aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży.

2012- Projekt współpracy z Rosją i Białorusią „Globtrotter międzynarodowe agencje turystyczne”- założenie
przez młodzież symulacyjnych biur podróży i zdobycie umiejętności: przedsiębiorczości, inicjatywy, kreatywności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i bogactwa środowiska naturalnego.

Sierpień 2012 - Lipiec 2014realizacja projektu ponadnarodowego z 11 partnerami w Europie w ramach programu Grundtvig – projekt dla osób dorosłych, pochodzących z małych miejscowości, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grudzień 2011- wizyta zespołu tanecznego organizacji Poloniczka z Mińska - 40 osób ( 18-25 lat).

Grudzień 2011- wizyta przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi w Świebodzinie–podpisanie umowy współpracy. 20 osób ( 18-25 lat)

Listopad 2011- wyjazd młodzieży do Izraela-22 osoby (16-20 lat))zajęcia muzyczne, plastyczne, kulturowe, językowe, wycieczki edukacyjne. Współpraca z Gminą Trzciel, Świebodzin, Sulechów.

Lipiec 2011- Współpraca kulturalno-edukacyjna ze szkołą w Izraelu-pobyt w Polsce grupy 20 osób ( 15-18 lat)-zajęcia plastyczne, techniczne, praktyczne, muzyczne, wycieczki edukacyjne. Współpraca z Gminą Trzciel, Świebodzin, Sulechów.

Czerwiec 2011- przyjazd 40 osób ( 18-26 lat) z organizacji „Poloniczka” z Mińska. Program dotyczy wymiany kulturowej.

Maj 2011- nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową w Obwodzie Wołogodzkim w Rosji, w Obwodzie Homelskim na Białorusi.

Marzec 2011- przyjazd 20 osób( 22-25 lat) z organizacji „Poloniczka” z Mińska. Warsztaty pisania projektów.

Luty 2011- wyjazd młodzieży -12 osób -do Londynu-wycieczka edukacyjna - kultura, sztuka, języka angielski.

Lipiec 2009, 2010 - targi aktywności społecznej.

Kwiecień 2009 – przyjazd do Polski 40 osób z Mińska ( szkoła podstawowa, gimnazjum) współpraca ze szkołą nr 69 w Mińsku - zajęcia: plastyczne, sportowe, wycieczki edukacyjne .Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

01 Luty 2009 -30.06.2009 Współpraca młodzieży w ramach realizacji projektu: Brójeckie koziołki na Białorusi ( Polska-Białoruś). Program :Młodzież w działaniu. Wyjazd do Mińska 35 osób w wieku 16-20 lat. Realizacja projektu z Polonią białoruską.

24 październik 2008 Targi aktywności społecznej -warsztaty plastyczne dla młodzieży

01 lipiec 2008-30 maj 2009 Współpraca młodzieży w ramach projektu Salem Alejkum In Europe - program: Młodzież w działaniu ( Polska –Anglia) metody wyszukiwania, przetwarzania oraz upowszechniania informacji przy użyciu technik informatycznych, nauka angielskiego-warsztaty dotyczące kultury, sztuki, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - konkurs plastyczny. Przełamywanie stereotypów dotyczących muzułmanów.

15.09.2007 udział w targach aktywności społecznej w Słubicach.

01.07.2007-30.10.2007 Współpraca młodzieży w ramach projektu „Komunikacja poprzez sztukę 2” program: Młodzież w działaniu ( Polska-Anglia ). Wyjazd do Anglii grupy 35 osób w wieku 17-24 lata. Realizacja projektu artystycznego.

01.09.2006-19.11.2006 Współpraca młodzieży w ramach projektu „Komunikacja poprzez sztukę 1”. Program:Młodzież w działaniu ,( Polska-Anglia ).Przyjazd do Polski grupy 35 osób w wieku 17-24 lata .Realizacja projektu artystycznego