Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn.” Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Wsparcie uzyska 170 osób z niepełnosprawnościami.  Kwota dofinansowania 1 085 399,00 zł.


ZASADY WYPOŻYCZANIA sprzętu, urządzeń i oprogramowania w OWiT ŚWIEBODZIN

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie działa na podstawie Regulaminu uchwalonego dnia 1.12.2022 roku.

OWiT w Świebodzinie jest dostępny stacjonarnie i komunikacyjnie dla osób z niepełnosprawnościami od dnia 02.01.2023 r. w godzinach zawartych w harmonogramie (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Stacjonarne w siedzibie: ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek 15.00-18.00

Telefoniczne i mailowe od poniedziałku do piątku 10.00-18.00;

telefon: 690 357 002
email: owit@naszpomost.pl


Osoba ubiegająca się o poradę, konsultację lub instruktaż kontaktuje się w
dniach i godzinach dostępności OWiT. Zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska oraz
przedłożenia informacji dotyczącej niepełnosprawności, jej stopnia i rodzaju (do wglądu
pracownika).

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu, urządzeń i oprogramowania składa do OWiT wniosek o wypożyczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu)

Wydanie sprzętu, urządzenia lub oprogramowania następuje niezwłocznie po
podpisaniu umowy (załącznik nr 3 do Regulaminu) przez strony

Fakt odbioru sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, jego sprawność osoba
wypożyczająca stwierdza podpisując umowę

Sprzęt, urządzenia lub oprogramowania są wypożyczane na okres, który jest
niezbędny do zwiększania, podtrzymywania lub poprawiania możliwości samodzielnego
funkcjonowania, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące
W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia, osoba wypożyczająca
zwraca się do Kierownika merytorycznego OWiT w formie pisemnej poprzez złożenie właściwego
wniosku (załącznik nr 4 do Regulaminu) Zwrot następuje w ustalonym terminie po sporządzeniu i podpisaniu protokołu