Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost przedstawia realizację projektu pod nazwą

“Dofinansowanie kluby dziecięcego z programu Maluch + 2022-2029”

“MALUCH+” to inicjatywa integrująca środki europejskie programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.


W ramach Programu “MALUCH+”, projekt wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3. Grupy docelowe to dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające
szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa; rodzice; opiekunowie


Cel projektu: Utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym w tym adaptację pomieszczeń,
dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.


Dzięki wsparciu środków europejskich i krajowych, nasze Stowarzyszenie z dumą przyczynia się do
poprawy dostępności miejsc opieki dla najmłodszych i wspiera aktywizację zawodową rodziców,
umożliwiając łączenie życia zawodowego z rodzinnym, tym samym wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.


Program realizowany od 1 stycznia 2021 do 30 marca 2023 roku, finansowany jest dzięki

środkom europejskim w wysokości 245 777,57 zł oraz środkom krajowym w formie współfinansowania w kwocie 52 062,43 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Cieszymy się, że możemy być częścią inicjatywy, która przyniesie korzyści społeczności lokalnej i
przyczyni się do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3.


Godziny wsparcia:
Poniedziałek – Piątek
godz. 6:30 – 16:30


Projekt realizowany pod adresem:
Ul. Okrężna 3
66 – 200 Świebodzin
tel: 503814586


E-mail: 

bajaland@naszpomost.pl
stowarzyszenie@naszpomost.pl


  DANE DZIECKA + DANE OSOBOWE DZIECKA:


  Imię dziecka:


  Drugie imię dziecka:


  Nazwisko:


  PESEL:


  Data urodzenia:


  Miejsce urodzenia:


  ADRES ZAMELDOWANIA:


  Ulica, numer domu i numer lokalu:


  Kod pocztowy i Miejscowość:


  ADRES ZAMIESZKANIA:


  Ulica, numer domu i numer lokalu:


  Kod pocztowy i Miejscowość:


  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW


  MATKA DZIECKA:


  Imię matki:


  Nazwisko:


  Telefon:


  E-mail kontaktowy:


  OJCIEC DZIECKA:


  Imię ojca:


  Nazwisko:


  Telefon:


  E-mail kontaktowy:


  INNY OPIEKUN DZIECKA:


  Osoba upoważniona do odbioru dziecka:


  DANE ZDROWOTNE


  Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada:


  Alergie pokarmowe, produkty:


  PRZYJĘCIE NA ROK SZKOLNY


  Deklarowana data przyjęcia (miesiąc, rok)?


  Rodzice zobowiązują się do:


  • Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,

  • Podawania telefonów kontaktowych, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników przedszkola,

  • Przestrzegania postanowień statutu przedszkola,

  • Regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie,

  • Powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka,

  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,

  • Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą - pełnoletnią, zgłoszoną dyrektorowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie z punktem statutu przedszkola),

  • Uczestniczenia w zebraniach rodziców.


  Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.


  Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  Informujemy, że:


  1. Administratorem danych jest Klub dziecięcy BajaLand z siedzibą przy ul. Okrężna 3, 66 – 200 Świebodzin.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych, oraz publikacji na stronie internetowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu wykonanie umowy.

  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


  Akceptuję powyższe postanowienia: