Realizacja projektu „Mówimy STOP!”

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” wraz z partnerem- Islandzkim Centrum Praw Człowieka realizuje  projekt  „Mówimy STOP!” na rzecz osób dotkniętym przemocą domową w okresie od 01 września 2022 roku do 31 października 2023r. Projekt realizowany z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.

 Projekt ”Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w rejonie lubuskim. Realizacja projektu uzupełni działania podmiotów publicznych poprzez wsparcie środowiskowe, uruchomi działania oddolne prowadzone przez NGO, które są blisko społeczeństwa.  W efekcie zwiększy się siła oddziaływania na politykę społeczną dotyczącą zapobiegania
i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. W projekcie uczestniczy partner
z Islandii, który swoim doświadczeniem będzie wspierał wszystkie podejmowane działania.

 1. Grupy docelowe :

Grupa docelowa to łącznie 306 osób, natomiast wsparciem bezpośrednim zostanie objętych łącznie 126 osób.

Odbiorcy bezpośredni:

1. 20 osób ( 18 K) doświadczających przemocy w rodzinie lub/i osób narażonych na doświadczanie przemocy.

2. 6 rodzin(3K) w tym troje dzieci (2K) -zaplanowano  utworzenie domu wspierającego rodziny dotknięte przemocą w rodzinie, które ze względu na trudną sytuację muszą zapewnić sobie schronienie .

3. 40 osób  młodzież (25 K) w wieku 11-30 lat z województwa lubuskiego.

4. 60 osób przedstawicieli NGO lub/i JST lub/i Osoby pracujące z ofiarami i/lub sprawcami przemocy

Odbiorcy pośredni:

 1. 80 osób doświadczających przemocy w rodzinie/ zagrożonych przemocą w rodzinie – którzy otrzymali wsparcie poprzez infolinię/punkt konsultacyjny.

2. 100 osób społeczności lokalnej, którzy zaznajomili się tematyką związaną
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w mediach społecznościowych, na słupach ogłoszeniowych poprzez promocję. Cele projektu

 1. Cel główny:
 2. Projekt ” Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w rejonie lubuskim poprzez zbudowanie stałych mechanizmów wsparcia środowiskowego.
 • Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wrażliwości i kompetencji społecznych młodzieży
  z wykorzystaniem działań profilaktycznych dla 40 osób w czasie realizacji zadania,
 • zbudowanie lokalnej sieci współpracy środowiskowej łączącej instytucje publiczne , NGO i przedsiębiorców,
 • zwiększenie poziomu wsparcia i prowadzenie mieszkań chronionych dla 5 rodzin wraz ze wsparciem wykwalifikowanej kadry,
 • wdrożenie modelu komunikacji interwencji w sytuacji przemocy
  z wykorzystaniem infolinii , pomocy sąsiedzkiej i członków sieci
 • Produkty i rezultaty:
 1. Produkty
 2. utworzenie Punku konsultacyjnego/infolinia,
 3. utworzenie mieszkania wspierającego,
 4. wydanie broszury informacyjnej,
 5. utworzenie modelu interwencji kryzysowej w dla osób doświadczających przemocy domowej,
 6. wsparcie edukacyjno- profilaktyczne 20 osób dotkniętych przemocą
  w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie,
 7. nabycie kompetencji społecznych przez 40 osób w wieku 11-30 lat,
 8. 12 spotkań sieciujących
 • Rezultaty
 • 40 os/ młodzieży otrzyma wsparcie w wymiarze 50 h w ramach warsztatów grupowych z trenerem kompetencji
 • 6 osób skorzysta z mieszkań wspierających, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia szans na zmianę sytuacji życiowej.
 • 20 osób uczestników zajęć profilaktycznych zostanie wyedukowana
  z zakresu reakcji, nietolerancji zjawiska przemocy.
 • 100 osób podwyższy społeczną wiedzę o zachowaniach, reakcjach oraz działaniach, które są przejawem pomocy w rodzinie poprzez akcję informacyjną.
 • 60 osób przedstawicieli NGO/ przedstawicieli JST podwyższy swoją wiedzę z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
 • 80 os. otrzyma wsparcia infolinii.
 • Wskaźniki projektu:
WskaźnikiWartość liczbowa
Liczba wszystkich osób, które skorzystają z nowych lub ulepszonych w ramach projektu form wsparcia 306
Liczba organizacji społecznych, które będą prowadzić w Waszym projekcie działania na rzecz włączenia społecznego i podniesienia świadomości społeczeństwa na temat osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne5
Liczba instytucji, które dzięki Waszemu projektowi zapewnią nowe lub ulepszone rozwiązania pozwalające lepiej odpowiedzieć na potrzeby osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne2
Liczba partnerstw w Waszym projekcie pomiędzy organizacjami społecznymi a instytucjami publicznymi/prywatnymi i/lub pracodawcami4
Liczba inicjatyw międzypokoleniowych zainicjowanych lub wspartych przez Wasz projekt4
Liczba osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne, które wezmą udział w Waszych działaniach (w tym zaangażują się w samorzecznictwo lub w rzecznictwo na rzecz interesów swojej grupy)10
Liczba organizacji społecznych zaangażowanych w rozwój procesów partycypacyjnych, polityk publicznych i/lub dokumentów strategicznych15
Liczba nowych metod i rozwiązań, które zostaną opracowane dzięki Waszemu projektowi  1
 • Działania projektu:
Lp.DziałaniaTerminy
1.Działania profilaktyczne skierowane do młodzieżyod 01.09.2022r.  do 31.08.2023r.
2.Spotkania sieciująceod 01.10.2022r.  do 30.09.2023r.
3.Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób doświadczających przemocy domowejod 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
4.Stworzenie modelu interwencji kryzysowej w środowisku lokalnymod 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
 • Wartość projektu:  95 883,35 Euro.