Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje projekt “The Bridge for Ukraina” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1:Mobilnośc edukacyjna osób. Numer projektu 2022-2-PL01-KA154-YOU -000090960. Wartość projektu 10 000,00 Euro-dofinansowanie przez Unię Europejską.
Projekt realizowany od 1.09.2022 do 30.04.2024 r. -20 miesięcy

 1. Jakie działania planowane są projekcie?
  Planujemy zaangażować 30 osób w wieku 14-18 lat i przeprowadzić w ciągu 20 miesięcy 9
  bloków Działań projektowych.
  Uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy po 15 osób , zakładamy grupy międzynarodowe.
  Każda z grup zrealizuje 80 h edukacji nieformalnej, łącznie 160 h zajęć. W wyniku tych zajęć
  zwiększy się poziom integracji uchodźców , nastąpi wzrost kompetencji społecznych u 30
  osób i umiejętności wolontariackich. Zajęcia promocyjne podkreślą znaczenie Europejskiego
  Roku Młodzieży 2022.
  Do działań włączona jest grupa młodzieży -10 osób jako grupa inicjatywna. Projekt zakłada
  zrównoważony rozwój , działania włączające grupy w niekorzystnej sytuacji – uchodźców,
  osoby niepełnosprawne, osoby z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Link do Planu działania w projekcie
  https://drive.google.com/file/d/1USUDDSivxd8dWQDxjG9yYmzuTFYGFaOU/view?usp=sh
  aring
 2. Jakie są rezultaty projektu?
  Oczekujemy poprawy sytuacji uczestników projektu w zakresie :
  -30 osób odbędzie szkolenia podstawowe przygotowujące do pełnienia roli wolontariusza i
  podniesie poziom swoich kompetencji społecznych , które są podstawą do otwarcia się na
  potrzebujących,
  -30 osób poprzez akcje społeczne i praktyki zrozumieją, jak ważne jest angażowanie się w
  wolontariat i wspieranie codziennych działań organizacji pozarządowych w okresie
  Europejskiego Roku Młodzieży 2022,
  -30 osób będzie brało udział w spotkaniach promocyjnych, łącznie zorganizujemy dla nich 2
  spotkania. Bardzo ważnym

elementem tego działania jest łączenie przez wnioskodawcę nowych wolontariuszy ze
“starymi” , współpracującymi z wnioskodawcą w środowisku.
-30 osób poprzez działania rozwijające wzbogacone o scenki utrwalające zdobytą wiedze i
umiejętności dotyczące wolontariatu,
-30 osób wzbudzi motywację do podjęcia pracy wolontariackiej poprzez poradnictwo,
utrwalająca pozytywne wzory działania.
-30 osób odbędzie praktyki wolontariackie
-30 osób przeprowadzi akcje wolontariackie w środowisku lokalnym
-15 osób z Ukrainy zintegruje się ze środowiskiem lojalnym,
-15 osób z Ukrainy zmniejszy uczucie zagubienia i strachu