Stowarzyszenie “Pomost”  od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022.
Usługi asystencji osobistej w szczególności mają polegać na pomocy asystenta w:
1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika .
2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsce.
3. Załatwienie spraw urzędowych.
4. Korzystanie z dóbr kultury.

Realizacja programu przez Stowarzyszenie  “Pomost” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Realizacja Programu wpłynie na uczestników projektu w zakresie:
– poprawy jakości życia, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najszybciej niezależnego życia,
-zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
– umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych jak również sportowych.
Głównym elementem realizacji programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia jak również dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Realizacja programu ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednim efektem realizacji zadań będzie:
– zrealizowanie 11520 godzin usług asystencji osobistej,
– wzrost funkcjonowania 18 osób w życiu codziennym, społecznym i kulturowym,
Wpływ realizacji zadania na funkcjonowanie  w środowisku:
– wzrost aktywności społecznej uczestników projektu,
– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
– zwiększenie dostępności usług asystencji osobistej,
– poprawa jakości życia codziennego,
-przełamanie barier, zwiększenie motywacji do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022

 DOFINANSOWANIE

 514 800,00 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

514 800,00 zł