Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” wraz z partnerem Mariusz Komin, realizuje projekt „CIS jako perspektywa zmiany”.

Projekt realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej -projekty realizowane poza formułą ZIT.

Okres realizacji od 2020-01-01 do 2022-12-31.  Wartość projektu  1 782 633,12 zł, dofinansowanie 1 693 501,46 zł. 

Opis projektu:  Projekt „Cis jako perspektywa zmiany” realizuje zadania wzmacniające potencjał CIS-u w Świebodzinie oraz obejmuje wsparciem 150 osób (64K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu zwiększenia ich włączenia społecznego, przyczyni się do wzrostu liczby miejsc w CIS –ie umożliwiając poprawę dostępu do usług reintegracyjnych

dla osób wymagających kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

Realizacja projektu odbędzie się w dwóch edycjach po 18 mc z wykorzystaniem indywidualnych diagnoz.

Działania kierowane do uczestników CIS oparte są na Koncepcji Systemu Standaryzacji CIS-ów (SSCIS) poprzez realizację Indywidulanych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), a działania dla osób z otoczenia w oparciu o zapisy Indywidualny Plan Rozwoju (IPR).

Działania Projektowe skierowane są do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które poprzez udział w zaplanowanych zajęciach oraz warsztatach w projekcie w pierwszej kolejności nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami, pełnienia ról społecznych a następnie podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz samodzielnego poruszania

się po otwartym rynku pracy.

Cele projektu:

 Celem głównym projektu jest rozwój działalności istniejącego Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie prowadzący do zwiększenia posiadanych miejsc aktywizacyjnych o 22%.

Realizacja celu głównego spowoduje wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 150 osób ( 64K ) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę dostępu do usług reintegracyjnych w istniejącym CIS w Świebodzinie w czasie realizacji projektu.
Cel szcz. 1 – zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 UP (24K, 26 M), w tym 7 ON (3K,4M) poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacji zawodowej zgodnie i indywidualnymi potrzebami przez usługi CIS-u i animację OWES w dwóch edycjach po 18 miesięcy do 31.12.2022 r.
Cel szcz. 2 –wzmocnienie procesów aktywizacji społecznej 150(64K 86M) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami poprzez zwiększenie dostępu do usług aktywnej integracji w istniejącym CIS-e .
Cel szcz. 3-wzmocnienie procesów aktywizacji 150(64K 86M) osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym poprzez wsparcie infrastruktury i doposażenie CIS w czasie trwania projektu. 

Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020 i planu jego realizacji poprzez świadczenie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w sposób kompleksowy, oparty na realizacji indywidualnych programów integracji społeczno -zawodowej, wdrażanie programów społecznych, organizacji działań doradczych, aktywizacyjnych, wsparciem otoczenia. Projekt będzie oparty na potencjale wszystkich uczestników zgodnie z zasadą empowermentu i będzie zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju). Podkreślić należy, że Beneficjent zapewni również aktywizację najbliższego otoczenia, która odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Otoczenie ma największy wpływ na utrwalanie stereotypów, dlatego działania włączające oparte o ścieżkę rozwojową stworzoną indywidualnie dla każdej osoby , rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przyniosą oczekiwane rezultaty i utrwalą rozpoczęte w projekcie procesy reintegracyjne.

Grupy docelowe

Wsparcie P uzyska łącznie w dwóch edycjach 50 osób (24 K, 26 M) w tym ON ( 3 K, 4 M) i 100 osób z otoczenia(40K 60M) – w tym 50 dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym ON (6 K, 8 M) zagrożonych wykluczeniem  społecznym  zgodnie z Art.7 Ustawy o pom. społ., z art. 1 ust.2 Ustawy o zatrudnieniu  socjalnym  z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności ( nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym) oraz z wyłączeniem osób, które brały udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1 i 7.2 w formach takich, jak kontrakt socjalny, program integracji  społecznej i zawodowej osób  z ON.

UP to osoby z obszaru woj. lubuskiego, tzn. zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie woj. lubuskiego. Na podstawie analizy problemu wsparciem P obejmiemy w szczególności:

– os. do 30 roku życia, głównie K,

– os. długotrwale B, zarówno K jak M,

– os. po 50 roku życia, większe wsparcie M,

– os. posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 r życia, większe wsparcie dla K,

-osoby z niepełnosprawnościami, zarówno K jak M,

-osoby z najbliższego otoczenia os. zagrożone  wykluczeniem  społecznym , członkowie rodzin (40 K 60 M).

Aby uzyskać lepsze rezultaty aktyw. uczestników CIS, beneficjent zapewnia również akt. najbliższego otoczenia, która odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji  zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Otoczenie ma największy wpływ na utrwalanie stereotypów wyłączając reintegrację, stworzoną ind. dla każdej os., rodziny, środowiska zag. Ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów potencjału i predyspozycji. Objęcie wsparciem otoczenia jest istotnie -wpłynie na wzrost motywacji ucz. CIS, przyniesie to pozytywne skutki dla procesu akt., przyczyni się do przeciwdziałania dalszej marginalizacji. Wsparcie kierowane zgodnie z analizą problemu wg płci złagodzi nierówności w traktowaniu k i M. Objęcie wsparciem os. niepełnosprawnych  i zapewnienie im dostępności ( złagodzenie barier architektonicznych , inna czcionka dla osób niedowidzących, osobiste inf.), zapewni zgodność P z zasadami równości szans, niedyskryminacji, dostępności. Każdy ucz. P podpisuje i realizuje kontrakt socjalny  lub umowę równoważną z kontraktem socjalnym  jaką jest IPZS i IPR. Instrumenty aktywnej integracji mają na celu zmobilizowanie osoby , rodzin uczestniczących w projekcie do podjęcia akt. zaw., przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia, rozwinięcie lub wzmocnienie akt. i samodzielności życiowej i społecznej  osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym.

Planowane działania: 

  1. Diagnoza potrzeb IPZS, IPR, rekrutacja do projektu
  2. Aktywizacja społeczna i wsparcie socjalne
  3. Aktywizacja zawodowa
  4. Wsparcie wyposażenia