Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej -projekty realizowane poza formułą ZIT.
Liderem projektu jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Projekt “CIS jako szansa” odpowiada na problemy opisane w Regionalnym Programie Operacyjnym -Lubuskie 2020, do których zalicza się wykluczenie społeczne i ubóstwo.Bez systematycznego wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym problem będzie się rozwijał, stając się hamulcem dla rozwoju lubuskiej gospodarki i społeczeństwa. Jedną z najlepszych, najbardziej efektywnych form włączenia społecznego jest aktywizacja przez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej.
Lider zrealizuje cel główny projektu “Zaktywizowanie społeczno-zawodowe 51 osób (26k) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę dostępu do wystandaryzowanych usług reintegracyjnych w istniejącym CIS-e w czasie trwania projektu- realizując zaplanowane zadania aktywizacji społecznej i zawodowej.