Realizacja Zadania Publicznego Stowarzyszenia Pomost: “CIS w Świebodzinie wobec wyzwań
społeczno-gospodarczych”

Okres realizacji: 1.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Stowarzyszenie Pomost realizuje zadanie publiczne “CIS w Świebodzinie wobec wyzwań społeczno-
gospodarczych” we współpracy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu na
rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 (Edycja 2023).

Cel zadania:
Celem zadania jest zwiększenie dostosowania oferty aktywizacyjnej Centrum Integracji Społecznej
(CIS) w Świebodzinie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Działania te mają
przyczynić się do wzrostu skuteczności reintegracji 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania w ramach wsparcia:

1.Rekrutacja do projektu.
2.Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.
3.Aktywizacja społeczna.
4.Aktywizacja zawodowa.
Planowane rezultaty:
W efekcie realizacji zadania zostanie poszerzona oferta działalności Centrum Integracji Społecznej w
Świebodzinie, dostosowując ją do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych. Oferta ta zostanie
zaakceptowana przez zarząd stowarzyszenia jako uchwała.

Dodatkowe elementy oferty:

1.Nauka języka polskiego dla cudzoziemców.
2.Zajęcia dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”
Ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin
Stowarzyszenie@naszpomost.pl.pl , www.naszpomost.pl
Regon: 080086485 NIP: 927-187-32-07 KRS: 0000 252395

Zadanie publiczne “CIS w Świebodzinie wobec wyzwań społeczno-gospodarczych” realizowane od 1.06.2023
r. do 31.12.2023 r. jako oferta zadania publicznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu
na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023
3.Zajęcia z komunikacji międzykulturowej.
4.Kursy kwalifikacyjne i kompetencyjne w zawodach: opiekun, pracownik fizyczny.
5.Warsztaty przedsiębiorczości społecznej jako alternatywa zatrudnienia dla osób zagrożonych
wykluczeniem.
6.Tworzenie grup samopomocowych w celu podniesienia motywacji i integracji społecznej.
Dodatkowe efekty:
Oferta CIS zostanie skierowana do grupy uchodźców, wspierając ich rozwój zasobów, integrację
społeczną oraz przybliżając do rynku pracy.

Przewidywane skutki:
Oczekuje się, że po zakończeniu zadania 50% uczestników podejmie pracę lub aktywność
przedsiębiorczą, a 2 nowe miejsca pracy zostaną utworzone. Młodzież zyska umiejętności
spółdzielczości społecznej oraz zmniejszy ryzyko wykluczenia.

Trwałe rezultaty:

  1. Nowa, rozszerzona oferta CIS dostosowana do nowych warunków społeczno-gospodarczych.
  2. Oferta CIS dla środowiska uchodźców i młodzieży.
  3. Rekrutacja i aktywizacja uczestników.
  4. Uczestnicy podejmą pracę lub aktywność przedsiębiorczą.
  5. Uczestnicy zwiększą integrację społeczną.
  6. Podniesienie kompetencji zawodowych.
  7. Motywacja do zmiany życiowej.