Zadanie ofertowe Zarządu Powiatu Świebodzińskiego „Dom Dziennego Pobytu Homini w Świebodzinie” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” od 15-04-2023 r. do 15-06-2023r. w ramach konkursu ofert z dnia 30 grudnia 2022 r. na realizację zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Jedną z metod prowadzenia Domu Dziennego Pobytu Homini w Świebodzinie jest wsparcie w procesie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez realizację usług opiekuńczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości uczestników.


Celem Oferenta jest rozwijanie strefy usług społecznych, które stale i trwałe oddziaływają na uczestników i są oparte na realizacji pełnej sfery potrzeb opiekuńczych.


Opieka nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną często jest ogromnym wyzwaniem dla członków rodzin, którzy muszą rezygnować z aktywności zawodowej, wpadają w rozstrój emocjonalny, co w konsekwencji prowadzi do kryzysów w rodzinie a nierzadko do przemocy rodzinnej.


Grupę docelową realizowanego zadania stanowi 5 osób z niepełnosprawnościami w wieku 60+, zamieszkujących tereny Powiatu Świebodzińskiego, w tym Gminę Świebodzin oraz Gminę Łagów.
Wśród grupy docelowej 3 osoby stanowią kobiety, 2 osoby są z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną.


Wszystkie osoby są niesamodzielne ze względu na swoją niepełnosprawność a uczestniczenie w Projekcie umożliwi im zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb społecznych.


Realizacja zadania następuje poprzez.


Zatrudnienie opiekuna/asystenta osób niepełnosprawnych w wymiarze 40 godzin przez okres 2 miesięcy
Zapewnienie poczęstunku dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu kawa, herbata, soki, mleko, ciastka itp.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest wzmocnienie sektora usług społecznych poprzez realizację usług opiekuńczych dla 5 osób z niepełnosprawnościami w okresie od 15.04. 2023 roku do 15.06.2023 roku.