Informacja o warunkach rekrutacji do projektu:

Rekrutacja dotyczy 25 osób z niepełnosprawnościami, odczuwających problemy związane z pandemią COVID-19  z powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego województwa lubuskiego.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje projekt „ Empatia przeciw COVID- wsparcie psychologiczne i informacyjne dla osób niepełnosprawnych wykazujących trudności w funkcjonowaniu, związane z panującą pandemią COVID-19” od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Projekt jest finansowany w 100% ze środków PEFRON, Umowa nr ZZO/000119/04/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Opis projektu:

Pandemia COVID-19 wpłynęła na kondycje psychiczną osób niepełnosprawnych sprawiając, że wsparcie psychologiczne i informacyjne jest im szczególnie potrzebne. Oferent pracuje na co dzień z osobami niepełnosprawnym i 10.2020 r. przygotował ankietę potrzeb i problemów dla 15 niepełnosprawnych-90% wskazywało na strach, samotność , niepewność. 100% – przeszkadza im dezinformacja,100% czują się niepotrzebni, przeszkadzają.

W celu przeciwdziałania poczuciu zagubienia, dezinformacji i zaburzeniom w prawidłowym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, projekt zakłada objęcie wsparciem 25 osób przez 12 miesięcy, 30 dni w miesiącu- w sposób zdalny (przez telefon, Skype, Whats App), 1h wsparcia dla osoby dziennie. Łącznie 9000h wsparcia. Z doświadczenia oferenta wynika, że kadra ma problemy ze wsparciem on-line- brak umiejętności zdalnej pracy dotyczy 60% kadry. Założyliśmy ,że 5 osób z kadry przejdzie 100 h kurs usług opiekuńczych , asystenckich i wspierających realizowanych metodami zdalnymi.


Z obserwacji osób niepełnosprawnych wynika , że chętnie podejmują rywalizację , przystępują do gier i zabaw. Dla realizacji celu głównego oferent zaplanował innowacyjną metodę wsparcia psychologicznego, przez realizację gry społecznościowej Gra o świat, której celem jest wzbudzenie więzi i nadziei u 25 ON oraz ich otoczenia, gra inicjuje pomaganie innym połączone z elementami zabawy i rywalizacji, odbudowanie sensu w codzienności i samotności.

Działania:


1) Rekrutacja 5 osób z kadry, 25 ON odczuwających problemy związane z COVID z powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego woj.
lubuskiego. Utworzenie listy rezerwowej , z której do wsparcia wejdzie osoba po rezygnacji uczestnika.
2) 100 h kursu /osobę z kadry -zdalne wsparcie ON.
3) Indywidualny Plan Wsparcia dla 25 ON, na podstawie fizycznych lub zdalnych wywiadów -5h / osobę. Wsparcie psychologiczne i
informacyjne.
4) Realizacja wsparcia psychologicznego i informacyjnego dla 25 ON przez 12 miesięcy, 1 h dziennie/ON.
5) Zasady GRY O ŚWIAT na podstawie potrzeb ON ( zbieranie punktów przez ON za wykonanie poszczególnych etapów opisanych w
punkcie 5) od a-f. , komunikacja, )
6) Elementy gry -gra ma na celu wsparcie psychologiczne przez wzbudzanie kreatywności i komunikacji społecznej:
a. Wykonanie opakowań z odzyskiwanych materiałów do posadzenia nasion -koszyki z gazet, masa papierowa do produkcji pudełek ,
rurki z papieru toaletowego jako rozsadniki do roślin .
(metody pracy : warsztaty you tube, telefoniczne , stacjonarne w małych grupach )
b. ozdabianie wykonanych opakowań do roślin – elementy sztuki -malowanie farbami, dequpage, oklejanie masą plastyczną itp.
(metody: warsztaty you tube, warsztaty stacjonarne w małych grupach )
c. pakowanie posadzonych nasion z ziemią
(metody: warsztaty you tube, warsztaty stacjonarne w małych grupach )
d. przygotowanie listu do 2 osób z otoczenia (przedstawienie siebie, opis rośliny, instrukcja pielęgnowania)
e. wysyłka i dostarczenie nasion w przygotowanych opakowaniach do odbiorcy .
f. gotowy produkt przesyłany jest do wybranych osób .
7) Zakończenie udziału w projekcie – ewaluacja udzielonego wsparcia i wyciągnięcie wniosków.

Galeria-podsumowanie etapu Gry o Świat

Zasady Gry o Świat