Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Czas realizacji :  od 15.09.2020 r.  do 27.06.2021 r

Streszczenie projektu

Stowarzyszenie  na Rzecz Edukacji “Pomost”  podczas pandemii zdiagnozowało  problem  braku wolontariuszy  do opieki nad niesamodzielnymi seniorami przebywającymi w swoich domach. 

W odpowiedzi na te problemy nasze  Stowarzyszenie  w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021r. zrekrutuje 30 osób dorosłych , którzy poprzez  szkolenia i warsztaty trwające łącznie 180 h rozwiną  swoje kompetencje społeczne, zdobędą wiedzę na temat wolontariatu , na temat bezpiecznego pomagania i wykorzystania sprzętu ICT do pomagania seniorom.

Cel ogólny projektu

Wzrost kompetencji społecznych u 30 osób dorosłych  niezbędnych  do pracy wolontariackiej w okresie pandemii  poprzez zorganizowanie 180 h szkoleń i warsztatów nakierowane na wsparcie seniorów w czasie realizacji projektu.  

Cele szczegółowe:

    Cel szczegółowy 1:  Wzrost wiedzy na temat zasad realizacji wolontariatu u 30 osób  w czasie trwania projektu.

    Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji społecznych  u 30 osób  w czasie trwania projektu .

    Cel szczegółowy 3: Wzrost umiejętności  ICT u 20 osób niezbędnych do zdalnego wsparcia seniorów w czasie trwania projektu.

Rezultaty jakościowe i ilościowe działań programowych

    Rezultat 1: Program warsztatów i szkoleń  z zakresu kompetencji społecznych, wolontariatu obejmujący  60h / grupę

    Rezultat 2:  Wzrost kompetencji społecznych i wiedzy  na temat wolontariatu u   30 osób ( 20 kobiet ) zrekrutowanych  do projektu

    Rezultat 3:  180 h szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji społecznych  i wolontariatu , wzbogacone o elementy wykorzystania narzędzi ICT do wsparcia on-line.

Do pobrania: