Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubuskim

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji poprzez szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 200 os z terenu woj. lubuskiego, przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gminy w obrębie województwa.

Projekt realizowany od 01.09.2020r. do 31.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
„Pomost” oraz Związek Organizacji Pomocowych. Jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.


Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szkoleń na terenie województwa
lubuskiego, w kilku placówkach/miejscowościach. Prowadzone będą również działania na rzecz
solidarności międzypokoleniowej. Poprzez realizację szkoleń na rzecz kompetencji przedstawicieli rożnych środowisk tworzących opiekę nad dziećmi do lat 3, oprócz wiedzy i umiejętności rozwijane będą również kompetencje kluczowe przydatne w pracy zawodowej, tj. inicjatywa, przedsiębiorczość, współpraca,
komunikacja.


Wnioskodawcy przygotują publikację zawierającą dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 z terenu województwa stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej podczas
organizowanych szkoleń.

Wartość projektu : 256975,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 248 875,00 zł