Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Uslugi społeczne.
Projekt Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane w RPO-Lubuskie 2020 i ma na celu ich rozwiązanie.
Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usł. społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji.
W projekcie uwzględniono rozwój usług w lokalnej społeczności w trzech Domach Dziennego Pobytu(DDP)w powiatach o najwyższym % ONN:gorzowskim, świebodzińskim,nowosolskim. Działania projektowe oparte są na Europejskiej Str. w sprawie niepełnosprawności na lata 2014-2020 i Str. Pol.Społ.woj.lub.na l 2014-2020, przewidują zwiększenie włączenia społ. i aktywności ONN, rozwój systemu usług asystenckich i opiekuńczych ,nowatorski pakiet usług przerwy regeneracyjnej dla opiekunów. Głównym produktem będzie Model Centrum Asystentury i Opieki Społecznej CAOS oparty na sieci CIS, wspierający OPS i PCPR. Podstawowym elementem modelu będzie opracowanie założeń komplementarnego działania w obszarze rozwoju usług społecznych z uwzględnieniem rozwiązań prawnych, a także wypracowanie standardów usług asystenckich i opiekuńczych do dalszego wykorzystania przez inne podmioty włączenia społecznego.

Powiatowy Dom Dziennego Pobytu w Świebodzinie mieści się w budynku plebani, w Parku Chopina 4.
Osobom zainteresowanym oferujemy przyjemne, domowe warunki. Zapewniamy trzy posiłki dziennie, zajęcia manualne i kulinarne, naukę obsługi komputera i telefonu komórkowego, oglądanie telewizji i słuchanie muzyki. Ponadto pracownicy placówki cyklicznie organizują integracyjne wyjścia na spacery, różne zajęcia aktywizacji i terapii zajęciowej. Podopiecznym zapewniony jest dowóz do siedziby PDDP. Każdy może skorzystać z porad specjalisty. Na stałe dyżuruje terapeuta służący radą w przypadku trudnych sytuacji życiowych.
Oferta kierowana jest do osób starszych (powyżej 60 roku życia), niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych oraz takich, które z powodu choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Mieszkańcom Domu pomagamy zorganizować czas w ciągu dnia, zapewniamy podstawową opiekę zdrowotną i pozwalamy twórczo spożytkować energię, jaką ma w sobie senior. Nawiązujemy współpracę z różnymi organizacjami działającymi w mieście, np. Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Liczba miejsc w PDDP „Homini” jest ograniczona, bowiem zgodnie z założeniami, do wykorzystania jest 20 miejsc.
PDDP oferuje również usługi asystenckie oraz opiekuńcze w środowisku lokalnym. Jednocześnie może z nich korzystać 14 osób –niepełnosprawnych. W tym przypadku nie obowiązują kryteria wiekowe. Usługi świadczone są w domu Beneficjenta.

Po więcej informacji zapraszamy na nasz Fanpage: