Stowarzyszenie “Pomost” realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsce realizacji zadania-  powiat świebodziński  (województwo lubuskie).
Czas realizacji zadania- 2021 rok.

Grupa docelowa to członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 15 dziećmi do 16 roku życia oraz 15 osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Grupa docelowa wymaga usługi wytchnieniowej jako formy odciążenia z powodu sprawowania ciągłej opieki nad podopiecznymi. Grupa docelowa pochodzi z woj.lubuskiego, gdyż jest to teren działalności wnioskodawcy, ale 10% uczestników może pochodzić z innych regionów.

W ramach projektu realizowane są  wszystkie wskazane w Programie formy usługi wytchnieniowej:

1. Pobyt dzienny w Dziennym Domu Opieki prowadzonym przez wnioskodawcę lub w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 30 osób

2. Pobyt całodobowy w miejscu wskazanym przez rodzinę/opiekuna osoby niepełnosprawnej dla 30 osób

3. Poradnictwo specjalistyczne (indywidualne lub w grupach) 300 godzin/rok
Dofinansowanie projektu 389 400,00 zł.