1. Rodzaj zadania.

     Projekt pod nazwą: „Globtrotter –międzynarodowe agencje turystyczne”
„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między Społeczeństwami”
Zadanie publiczne Województwa Lubuskiego w obszarze Integracji europejskiej w okresie od kwietnia 2012 roku do września 2012 roku składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Realizator

– Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ,Świebodzin.

3.Cel projektu:

     Główny cel to zdobycie przez uczestników projektu , czyli przez młodzież partnerskich organizacji z Polski , Rosji i Białorusi umiejętności bycia przedsiębiorczym, kreatywnym ,aktywnym ,innowacyjnym mieszkańcem Europy i świata. Zależy nam również na promowaniu postawy u młodych ludzi , która pozwoli dostrzec różnice między krajami w ich tradycji, wartościach , światopoglądzie , spojrzeniu na historię ale również umożliwi rozpoznać wspólne wartości , wspólne możliwości rozwoju i współpracy. Doprowadzi to w konsekwencji do pogłębienia wzajemnego zrozumienia między narodami i do integracji europejskiej.
     Kolejnym celem jest poznanie , promowanie i ochrona zasobów kulturowych , zasobów środowiska naturalnego w każdym partnerskim kraju ,uświadomienie młodzieży znaczenia tego bogactwa, które decyduje o naszej odrębności. Celem pośrednim jest promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, zdrowego trybu życia, rozwój zainteresowań. Promowany będzie również wolontariat oraz wiedza o możliwościach realizacji wspólnych projektów.

4.Uczestnicy:

Bezpośrednimi adresatami zadania są cztery grupy młodzieżowe i ich opiekunowie , tj.:
– 12osób z Rosji , obwód Wołogodzki , „Stowarzyszenie Dziadek Mróz”
– 12 osób z Białorusi , Obwód Homelski , Szkoła Średnia nr 9 w Swietłogorsku
– 12 osób z Białorusi , Obwód Mińsk, Stowarzyszenie Poloniczka .
– 12 osób z Polski , Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” .
– Zarząd Województwa Lubuskiego

5.Opis projektu

     Realizujemy projekt wielostronnej wymiany młodzieży wspólnie z rówieśnikami z Rosji i Białorusi .Łącznie w projekcie wezmą udział 44 osoby w weku 13-25 lat oraz ich liderzy. Temat naszego projektu – „Globtrotter –międzynarodowe agencje turystyczne” dotyczy spraw interesujących 4 partnerskie organizacje z Polski, Białorusi i Rosji –chcielibyśmy założyć młodzieżowe agencje turystyczne i dzięki temu pozwolić młodym ludziom zdobyć umiejętności przydatne w dorosłym życiu , a mianowicie nauczyć ich przedsiębiorczości, rozbudzić inicjatywę , kreatywność i wykorzystać do tego bogactwo dziedzictwa kulturowego i naturalnego istniejące wewszystkich naszych krajach.
     Działania przygotowawcze odbywać się będą w miejscu zamieszkania młodzieży. Powstaną cztery 10-osobowe grupy młodzieży, które przy pomocy opiekunów założą młodzieżowe agencje turystyczne działających na wzór profesjonalnych firm i opracują atrakcyjną ofertę turystyczną przeznaczona dla młodzieży, która obejmie: informacje o atrakcjach turystycznych i bazie turystycznej regionu : trasy turystyczne, muzea , sztukę, miejsca noclegowe, agroturystykę, sposoby spędzania wolnego czasu w sposób aktywny : łowienie ryb, wycieczki piesze, rowerowe, plenery malarskie, wystawy, koncerty muzyczne, spływy kajakowe. Tak przygotowane grupy spotkają się w województwie lubuskim na 6 dni aby zaprezentować efekty swojej pracy.

6.Działania w województwie lubuskim

-zwiedzanie: Międzyrzecki Rejon Umocnień, muzeum w Ochli, Zielona Góra, Pszczewski park Krajobrazowy, Słubice,
muzeum w Świebodzinie
– aktywne metody pracy, tj. targi turystyczne , młodzieżowy performance, symulacja firmy turystycznej,
– aktywna turystyka: zawody wędkarskie , spływ kajakowy
– turystyka aktywna inaczej (warsztaty rzeźbiarskie , malowanie na szkle , wycinanki),
– konferencja (planowanie i realizacja projektów młodzieżowych),
– panel „ Możliwości współpracy młodzieży – współpraca organizacji pozarządowych”,
– warsztaty: wykorzystanie technik malarskich, rzeźby, multimediów, performance ,metody multimedialne
– opracowanie oferty turystycznej ( płyta CD /DVD + prezentacja multimedialna ),publikacje w mediach o projekcie,
– gry symulacyjne : obsługa biura-klienci.

7.Rezultaty

-utworzenie przez 4 grupy młodzieży z Białorusi, Rosji, Polski symulacyjnych biur turystycznych działających na wzór
firm profesjonalnych.
– opracowanie przez Biura ofert turystycznych dotyczących regionu , na którym się znajdują skierowaną do młodych ludzi.
– opracowanie wspólnej , międzynarodowej oferty turystycznej skierowanej do młodych osób.

     Oferta obejmie: najważniejsze informacje o atrakcjach turystycznych i bazie turystycznej regionu : trasy turystyczne, muzea, rękodzielnictwo regionalne, sztuka, miejsca noclegowe, agroturystyka, atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu w sposób aktywny: łowienie ryb, wycieczki piesze, rowerowe, plenery malarskie, wystawy, koncerty muzyczne, spływy kajakowe.

8. Finansowanie

     Wartość projektu 46 000,00 zł . Zadanie jest finansowane w 39% ( 17500,00 zł) przez Województwo Lubuskie w ramach zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze Integracji europejskiej. Pozostała kwota jest pokrywana przez wykonawcę .