PROGRAM „Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025 – link do pobrania


Projekt Wsparcie reintegracji realizowany jest od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. w Programie
„Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 finansowanym przez Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej.


Stowarzyszenie Pomost jest organizacją działającą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Naszą misją jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami, uzależnionym, uchodźcom i osobom chorym w reintegracji społecznej oraz znalezieniu stabilnego zatrudnienia. W ramach naszych działań, zatrudniamy osoby, których reintegracja społeczna jest niezwykle istotna dla ich pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.


Jednym z głównych problemów, z jakim się mierzymy, jest wykluczenie społeczne osób
zagrożonych, które często doświadczają marginalizacji i trudności w znalezieniu pracy. Osoby
niepełnosprawne, uzależnione, uchodźcy i chorzy często napotykają na barierę społeczną,
która utrudnia im pełną integrację społeczną i ekonomiczną.


W ramach projektu zaplanowano:

  1. Naukę języka polskiego dla 2 obywateli Ukrainy
  2. Naukę obsługi komputera dla 3 osób
  3. Podstawy usług społecznych dla 3 osób
  4. Wizytę studyjna w ośrodkach usług społecznych
  5. Zapewnienie opieki personalnego coacha
  6. Doradztwo zawodowe i sesje indywidualne

Planowane Rezultaty Reintegracji Społecznej i Zawodowej (1 lipca – 31 grudnia 2023)

LpNazwa RezultatuPlanowany Poziom Osiągnięcia Rezultatów
1Stabilność ZawodowaDzięki odpowiedniemu przygotowaniu zawodowemu i
umiejętnościom społecznym, pracownicy będą w stanie
utrzymać się na rynku pracy długoterminowo.
2Rozwój Kompetencji
Społecznych i
Zawodowych
Poprzez zdobycie nowych umiejętności, certyfikatów i
dyplomów, pracownicy posiądą trwałe narzędzia do
wykorzystania w swojej karierze zawodowej.
3Pełna Integracja
Społeczna
Rezultatem wsparcia reintegracyjnego będzie pełna integracja
społeczna 3 pracowników zagrożonych wykluczeniem
społecznym.