Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” wraz z partnerem litewskim „Stowarzyszeniem mieszkańców miasta Nemenczyn” realizuje projekt „Rowerem przez historię”. Przedsięwzięcie realizowane w terminie od 01.05.2013 roku do 30.11.2013 roku jest realizacją zadania publicznego powierzonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami .
Rowerem Przez Historię

Działania w projekcie

1.Kampania informacyjno – promocyjna prowadzona przez partnerów.
2.Rekrutacja uczestników z Polski i Litwy (łącznie: 20 osób młodych , 2 opiekunów, 2 koordynatorów)10 wolontariuszy
3.Warsztaty kulturowo – językowe (w Polsce i na Litwie )
4.Dziłania przygotowawcze do rajdu rowerowego
5. Tygodniowy przyjazd do Polski 14 osób z Litwy – rajd rowerowy śladami historii oraz praca nad filmem.
6.Tygodniowy wyjazd na Litwę 2 przedstawicieli stowarzyszenia Pomost
7.Ewaluacja i prezentacja wyników projektu – warsztaty podsumowujące oraz premiera filmu.

Projekt wpłynie na pogłębienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodzieżą z obu naszych organizacji, z Polski i Litwy, wzrost naszej tolerancji i poczucia solidarności europejskiej.
Będzie to skutkować zwiększeniem identyfikacji ze zjednoczoną Europą, a w przyszłości bliższymi, partnerskimi relacjami pomiędzy społecznościami obu państw.

POLSKO -LITEWSKI RAJD ROWEROWY

Stowarzyszenie wraz z partnerem litewskim „Stowarzyszeniem mieszkańców miasta Nemenczyn”, realizuje od 01.05.2013 roku do 30.11.2013 projekt „Rowerem przez historię”. roku w ramach zadania publicznego powierzonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Głównym hitem projektu ”Rowerem przez historię” jest rajd rowerowy na Ziemi Lubuskiej zorganizowany dla młodzieży litewskiej w Polsce.
Celem projektu jest kształtowanie postaw i wzorców obywatelskich u młodzieży z Polski i Litwy poprzez upowszechniane w nietypowy sposób wspólnej wiedzy historycznej, wskazywanie autorytetów i wzorców zachowań. Bardzo ważna jest nawiązanie współpracy pomiędzy młodzieżą obu państw, która pomaga przezwyciężać nasze wzajemne uprzedzenia i przyczynia się do budowania współpracy opartej na wzajemnym poszanowaniu , poznawaniu się i współpracy. .
Podczas realizowania wspólnego przedsięwzięcia młodzież będzie łączyć aktywność fizyczną z działaniem artystycznym i poznawczym. To bardzo ciekawa alternatywna forma uczenia się i poznawania poprzez bezpośredni udział i dialog międzykulturowy. W czasie rajdu rowerowego na terenie powiatu świebodzińskiego młodzież z Litwy obejrzy wiele zabytków naszego regionu, ale również nakręci film krajoznawczy oraz wykona zdjęcia i rysunki.

Zarówno Starosta miasta Nemenczyn Pan Jan Borusewicz jak i prezes Stowarzyszenia „Pomost” wyrażają nadzieję, że nasza współpraca będzie krokiem w kierunku rozszerzenia partnerskich relacji pomiędzy społecznościami dwu – oddalonych co prawda obszarów Rzeczpospolitej Polski i Republiki Litwy – Ziemskiego Powiatu Wileńskiego i województwo lubuskiego . Dodajmy, że projekt jest dofinansowany w ramach zadania publicznego województwa lubuskiego w obszarze „Integracja europejska.”

Po drodze do Kaławy już widać niemieckie umocnienia 

Lekcja historii w Muzeum MRU

Frajdą okazała się przejażdżka transporterem wojskowym

Goście na tle figury Chrystusa

W pracowni pana Bardelasa – warsztaty kulturowe „ Polska regionalna rzeźba ludowa”

Spotkanie w Niemenczynie

Młodzież oprowadza kustosz Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy młodych Polaków z Okręgu Wileńskiego, którzy wraz z ich lubuskimi rówieśnikami, wędrowali zwiedzając ciekawe miejsca naszych najbliższych okolic. Staraliśmy się pokazać gościom liczne zabytki kultury materialnej pozostawione na tych ziemiach przede wszystkim przez ludność niemiecką, ale także współczesność i tradycje „przywiezione” przez repatriantów z różnych stron Polski –.
Podczas wspólnej wyprawy rowerowej na terenie powiatu świebodzińskiego Polacy z Litwy, nakręcili film krajoznawczy, wykonywali zdjęcia i rysunki. Materiały zbierano zarówno wewnątrz obiektów sakralnych, w muzeach jak i na otwartych przestrzeniach, a nawet pod ziemią Myślę, że bardzo atrakcyjne okazały się dla moich podopiecznych obiekty Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień oraz przemawiający do wyobraźni młodzieży opowieść tamtejszego przewodnika. Urokliwymi miejscami zakorzenionymi w historii Polski jest tez Łagów i Paradyż. Dla nas szczególnie bliskie okazało się Rokitno, ponieważ były kustosz tego sanktuarium miał osobiste związki z Wilnem. Opiekunem młodzieży z Litwy był trener sportowy i wicedyrektor szkoły w Nemenczynie pan Jurek Lewko.
Zdjęcia i filmy wykonane przez młodzież podczas rajdów rowerowych zostaną wykorzystane w szkołach jako pomoc do lekcji historii. Zebrany materiał będzie jeszcze gromadzony i opisywany, ale już na tym etapie stanowi bogate źródło wiedzy.
Mamy nadzieję, że wspólny rajd rowerowy wpłynie korzystnie na rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy, szczególnie młodym pokoleniem Ziemskiego Powiatu Wileńskiego i województwo lubuskiego – mówi J. Kostyszak.
Wizyta w Nemenczynie

W ramach realizacji projektu „ Rowerem przez historię „ w połowie lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli obu organizacji. Tym razem w Niemenczynie. Lubuszan podejmował m.in. starosta Mieczysław Borusewicz wraz ze swoimi współpracownikami, w tym z prezesem Gimnazjalnego Koła Związku Polaków na Litwie Ireną Komar.
Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział prezes Jan Kostyszak , wiceprezes Bożena Urbaniak oraz członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie Walentyna Galimowska i Jadwiga Zygmaniak, a także prezes Świebodzińskiego Związku Kresowian Wacław Kondrakiewicz oraz Małgorzata Jażdżewska.
Jednym z głównych przedsięwzięć wizyty w Nemenczynie były warsztaty prowadzone przez Panią Małgorzatę Jażdżewską – zastępcę Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Przybliżyły one możliwości realizacji wspólnych projektów ponadnarodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Brali w nich udział przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych na czele ze starostą Niemenczyna panem Mieczysławem Borusewiczem, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Zygmunt Żdanowicz, dyrektorzy i nauczyciele miejscowych szkół, przedszkoli, domu kultury oraz członkom Stowarzyszenia mieszkańców miasta Niemenczyn z przewodniczącym na czele.
Omówione zostały zasady tworzenia projektu partnerskiego, szczegóły finansowania, tworzenia umowy ponadnarodowej oraz realizacji projektu. Podczas warsztatów poruszono tematy zagrożenia wykluczeniem młodzieży w wieku 18-30 lat, które w znacznym stopniu dotyka młodzież polską na Litwie. Wspólne projekty w tym zakresie tematycznym mogłyby prowadzić do wzbogacenia stosowanych metod aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży. Ciekawym zagadnieniem jest również szkolnictwo zawodowe i dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy. Polskie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie ma bogate doświadczenie w prowadzeniu klas o profilu pszczelarskim – stanowi to przykład dobrej praktyki i może być tematem przyszłej współpracy ze szkołami województwa lubuskiego dając kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedstawione możliwości dalszej współpracy spotkały się z aprobatą Pana Mieczysława Borusewicza – starosty Niemenczyna oraz wszystkich osób biorących udział w warsztatach. Polska delegacja odwiedziła okoliczne szkoły, dom kultury, Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny. Zorganizowano również zwiedzanie Wilna m.in. cmentarz na Rosie, Muzeum A. Mickiewicza, katedrę, kościół Piotra i Pawła, starówkę.

W dniu 20 lipca odbyło się kolejne spotkanie polsko-litewskie dotyczące podsumowania realizacji projektu „Rowerem przez historię”, wymiany doświadczeń i planów na przyszłość. Ze strony polskiej udział w spotkaniu brali: prezes Stowarzyszenia „Pomost” pan Jan Kostyszak, wiceprezes pani Bożena Urbaniak, panie Walentyna Galimowska i Jadwiga Zygmaniak – członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie, pan Wacław Kondrakiewicz prezes Związku Kresowiaków w Świebodzinie i pani Małgorzata Jażdżewska.

Ze strony litewskiej starosta miasta Niemenczyn pan Mieczysław Borusewicz, dyrektor Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego pan Marian Kaczanowski, zastępca dyrektora Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego pan Jerzy Lewko, przewodniczący społeczeństwa miasta Niemenczyn pan Marian Rynkiewicz, oraz prezes gimnazjalnego koła ZPL pani Irena Komar.

Obie strony uznały realizację projektu „Rowerem przez historię” za bardzo cenną. Zdjęcia i filmy wykonane przez młodzież podczas rajdów rowerowych będą wykorzystywane w szkołach, jako pomoc do lekcji historii. Zebrany materiał będzie jeszcze gromadzony i opisywany, ale już na tym etapie stanowi bogate źródło wiedzy dla młodzieży i dorosłych.

Stronę polską zaciekawiły materiały zebrane przez młodzież podczas rajdu rowerowego śladem siedmiu krzyży organizowanym na Wileńszczyźnie.

Spotkanie umiliły pieśni polsko-litewskie w wykonaniu zebranych osób.

Obie strony uznały realizację projektu „Rowerem przez historię” za bardzo cenną. Polska delegacja odwiedziła okoliczne szkoły, dom kultury i Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny. Zwiedzano także, w samym Wilnie, m.in. cmentarz na Rosie, muzeum Mickiewicza, katedrę, kościół Piotra i Pawła oraz starówkę.
Realizacja projektu odbywa się w ramach zadania publicznego powierzonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.