„Wnuczęta w dobrych rękach”

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 20 kwietnia w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 210 osób w poszczególnych powiatach;

Strzelecko-drezdenecki – 90 osób,
Żagański – 50 osób,
Świebodziński – 70 osób.

Kompletną dokumentację, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projekt „Wnuczęta w dobrych rękach” powinna zawierać:

Dokumenty rekrutacyjne

Opis

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo.
Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.
Założono, że osoby biorące udział w projekcie zdobędą zatrudnienie, założą działalność gospodarczą lub utworzą spółdzielnię socjalną po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych w zakresie opieki nad osobą zależną, otrzymają wsparcie specjalistyczne i stypendia szkoleniowe.Grupa docelowa

1. Osoby bezrobotne 50+ sprawujące opiekę nad swoimi wnukami do lat 4, w zastępstwie pracujących rodziców dzieci.
2. Emeryci 50+ sprawujący opiekę nad swoimi wnukami do lat 4, w zastępstwie pracujących rodziców dzieci, wyrażający wolę dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej.
3. Osoby z najbliższego otoczenia –wnuki, rodzice dzieci.

Jakie wsparcie dla uczestników?

1. Indywidualne Programy Aktywizacji opracowane przez psychologów oraz doradców zawodowych.
2. Kursy lub szkolenia zawodowe –opieka nad osobami zależnymi.
3. Wsparcie społeczne i socjalne.
4. Zajęcia animacyjne dla otoczenia.
5. Stypendium szkoleniowe dla bezrobotnych.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew; tel. 880013154 Pan Tadeusz Kałuziak

Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj., tel.607732822, Pan Marek Halasz (powiat strzelecko-drezdenecki)

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin, tel.512 945 580, Pan Paweł Mrożek (powiat świebodziński i żagański)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie.
Obszar wsparcia: Powiat Strzelce Krajeńskie, Powiat Świebodzin, Powiat Żagań.
Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.07.2019